YETİŞKİNLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE RUMİNATİF DÜŞÜNCE BİÇİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-151
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-22 08:56:56.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 327-342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı yetişkinlerde sosyal medya bağımlılığı ile ruminatif düşünce biçimi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma, İstanbul ilinde yaşayan 154’ü kadın (%61,6), 96’sı erkek (%38,4) olmak üzere toplam 250 yetişkin birey ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ile Ruminatif Düşünce Biçimi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizinde; Pearson Momentler Çarpım Korelasyonu, bağımsız örneklemler t- testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, sosyal medya bağımlılığı ile ruminatif düşünce biçimi arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca sosyal medya kullanım süresi arttıkça sosyal medya bağımlılık düzeyi ile ruminatif düşünce biçiminin de arttığı görülmüştür. Bununla birlikte sosyal medya bağımlılığı ile ruminatif düşünce düzeyi; cinsiyet, medeni durum, eğitim ve gelir düzeyi bakımından anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır. Sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between social media addiction and ruminative thinking style in adults. The study was conducted with a total of 250 adult individuals, 154 of whom were female (61,6%) and 96 of whom were male (38,4%) living in Istanbul. Social Media Addiction Scale and Ruminative Thinking Style Scale were used in the study. Pearson product-moment correlation, independent samples t-test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) were used in the data analysis of the study. According to the results of the study, a moderate, positive and significant relationship was found between social media addiction and ruminative thinking style. In addition, as the duration of social media use increased, it was observed that the level of social media addiction and ruminative thinking increased. However, the level of social media addiction and ruminative thinking did not create a significant difference in terms of gender, marital status, education and income level. The results were discussed in the light of the literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics