SINIR ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİ PROBLEM DAVRANIŞLARI VE AKADEMİK YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-152
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-07 01:32:11.0
Language : Türkçe
Konu : Özel Eğitim
Number of pages: 320-336
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada sınır zihin yetersizliği olan ve normal gelişim gösteren çocukların, sosyal becerilerini problem davranışlarını ve akademik yeterliliklerini değerlendirmek ve sosyal beceriler, problem davranışlar ve akademik yeterlik arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim almakta olan 112 normal gelişim gösteren ve 30 sınır zihinsel yetersizliği olan 7-12 yaş grubunda bulunan çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için sınır zihinsel yetersizliği olan ve normal gelişim gösteren öğrencilerin sosyal becerileri,   problem davranışları ile akademik   yeterliliklerini belirlemek amacıyla ‘Sosyal Becerileri Dereceleme Sistemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde, karşılaştırılan iki seçenekli değişkenler için Mann Whitney U analiz yöntemi; karşılaştırılan üç ve daha fazla seçenekli değişkenler için ise, Kruskal Wallis H analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınır zihinsel yetersizliği olan ve normal gelişim gösteren çocukların sosyal beceri, problem davranış ve akademik yeterlilik puanları arasında yüksek oranda ilişki bulunmuştur. Sosyal beceri ve akademik yeterlilik ortalamaları incelendiğinde normal gelişim gösteren grubun, sosyal beceri ve akademik yeterlilik ortalamasının daha yüksek olduğu; sınır zihinsel yetersizliği olan öğrenci grubunun problem davranışlar puanı bağlamında ortalamalarının fazla olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This research aims to assess and delineate the social skills, problem behaviors, and academic competencies of children exhibiting borderline intellectual disabilities in comparison to their typically developing counterparts. Additionally, the study seeks to elucidate the interrelations among social skills, problem behaviors, and academic proficiency. The research cohort comprises 112 typically developing children and 30 children with borderline intellectual disabilities, aged 7-12, enrolled in schools under the jurisdiction of the Ministry of National Education in the Odunpazarı district of Eskişehir during the 2023-2024 academic year. Data collection in the study involved the utilization of the 'Social Skills Rating System (SSRS) Teacher Form' to discern the social skills, problem behaviors, and academic proficiencies of both groups of students. For the comparison of variables presenting two alternatives, the Mann Whitney U test was employed, while analyses involving variables with three or more sub-options were conducted using Kruskal Wallis H analyses. The findings of the research unveiled a statistically significant correlation between the social skills, problem behaviors, and academic proficiency scores of children with borderline intellectual disabilities and their typically developing peers. Examination of the averages in social skills and academic proficiency indicated higher mean scores in the typically developing group, whereas in terms of problem behavior scores, the group comprising students with borderline intellectual disabilities exhibited elevated averages.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics