ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL AFET ALGILARININ KAVRAM-LARA YANSIMASI: BİR METAFOR ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 22:25:51.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 132-152
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin doğal afet kavramına yönelik algılarını metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarma amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma nitel araştırma yöntemiyle ele alınmıştır. Araştırmada çalışma grubunun seçiminde kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve İstanbul ilinin iki farklı ilçesindeki, iki ortaöğretim kurumunda 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 10.ve 12.sınıf öğrencilerinden 111 kadın ve 97 erkek olmak üzere toplam 208 öğrenci yer almıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan metafor cümlesi formu, sınıf ortamında öğrencilere sunulmuş ve öğrencilerden cümleyi tamamlamaları istenmiştir. Öğrencilerden elde edilen veriler tablolara ve kelime bulutlarına dönüştürülerek betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin doğal afet kavramına yönelik birbirinden farklı 87 metafor ürettiği görülmüştür. Bu metaforlar 5 başlık altında kategorize edilmiştir. Araştırma sonunda, kız ve erkek öğrenciler tarafından en çok üretilen metaforun “felaket” kategorisinde yoğunlaştığı görülmüştür (f=28). Ayrıca kıyamet, ölüm, yıkım ve deprem metaforlarının da yüksek oranda kullanıldığı tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin doğal afet konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, konuyu daha çok deprem ile özdeşleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre liselerde doğal afet konusunun başta coğrafya dersi olmak üzere, toplumsal ve bireysel boyutlarıyla ilgili olan sosyoloji ve psikoloji gibi derslerde de disiplinlerarası bağlamda daha detaylı işlenmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

This research aimed to reveal secondary school students' perceptions of the concept of natural disaster through metaphors. For this purpose, the study was handled in qualitative research method. Convenience sampling method was preferred in the selection of the study group in the study, and a total of 208 students, 111 women and 97 men, were included in the 10th and 12th grades in the 2021-2022 academic year, studying at two secondary education institutions in two different districts of Istanbul. The metaphor sentence form prepared by the researchers was presented to the students in the classroom and they were asked to complete the sentence. The data obtained from the students were converted into tables and word clouds and subjected to descriptive and content analysis. As a result of the research, it was seen that secondary school students produced 87 different metaphors for the concept of natural disaster, and these metaphors were categorized under 5 headings. At the end of the research, it was seen that the metaphor most produced by male and female students was concentrated in the "disaster" category (f = 28). In addition, it was determined that the metaphors of apocalypse, death, destruction and earthquake were used at a high rate. According to the results of the research, it was concluded that secondary school students did not have sufficient knowledge about natural disasters and that they identified the subject more with earthquakes. According to this result, it is recommended that the subject of natural disasters be studied in more detail in an interdisciplinary context in high schools, especially in geography courses, as well as in courses such as sociology and psychology, which are related to social and individual dimensions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics