HATA YÖNETİMİ KÜLTÜRÜNÜN ÖZ ELEŞTİREL RUMİNASYON ÜZERİNDE-Kİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 21:45:20.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 249-270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, eğitim kurumlarında öğretmenlerin algıladıkları hata yönetimi kültürünün,  öz eleştirel ruminasyona yönelik etkisini belirlemektir. Bu amaca yönelik literatürde var olan hazır ölçekler kullanılmıştır. Elazığ merkez ilçede görevini sürdüren 367 öğretmenin görüşü alınmıştır. Araştırmanın amaca yönelik olarak basit tesadüfi örnekleme tekniği uygun görülmüştür. Öğretmenlerin görev yaptıkları okullardaki hata yönetimi kültürüne yönelik algıladıklarını ortaya koymak için Hata Yönetimi Kültürü Ölçeği; öğretmenlerin algıladıkları öz eleştirel ruminasyona belirlemek amacıyla da Öz Eleştirel ruminasyon Ölçeği kullanılmıştır.  Araştırma verilerini değerlendirmek için; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma,  değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca tek yönlü varyans analizi ile birlikte t-Testi, Korelasyon ve regresyon analizleri de yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öz eleştirel ruminasyon ile hata yönetimi kültürünün alt boyutları olan hataya tepki, hatadan kaçınma ve hata yönetimi kültürünün geneli arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Hata yönetim kültürü, öz eleştirel ruminasyonun yaklaşık %9’unu açıklamaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of the error management culture perceived by teachers in educational institutions on self-critical rumination. For this purpose, ready-made scales existing in the literature were used. The opinions of 367 teachers working in the central district of Elazığ were taken. Simple Random Sampling technique was deemed appropriate for the purpose of the research. Error Management Culture Scale was used to determine teachers' perceptions of the error management culture in the schools where they work; The Self-Critical Rumination Scale was used to determine the teachers' perceived self-critical rumination. To evaluate research data; frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation values ​​were calculated. In addition, one-way analysis of variance, t-Test, Correlation and regression analyzes were also performed. According to the results, negative significant relationships were detected between self-critical rumination and the sub-dimensions of error management culture, namely error reaction, error avoidance and error management culture in general. Error management culture explains approximately 9% of self-critical rumination.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics