ÜSTÜN YETENEKLİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROZODİK OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: EYLEM ARAŞTIRMASI

Author :  

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 22:16:56.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 237-248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlkokul, yani temel eğitim, bireylerin okuma becerilerini kazandığı bir dönemdir. Okuma becerileri kapsamında öğrencilerin öncelikle akıcı okuma yapmaları gerekmektedir. Akıcı okumanın çeşitli bileşenleri bulunmaktadır. Prozodi, bu bileşenlerden biridir. Bu araştırmanın amacı bilim ve sanat merkezinde öğrenime devam eden üstün yetenekli ilkokul öğrencilerinin prozodik okuma becerilerinin geliştirilmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Bursa’da bir bilim ve sanat merkezinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılının güz döneminde öğrenim gören sekiz ilkokul öğrencisi oluşturmuştur. Örneklem seçiminde kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Eylem planı çalışması sekiz hafta sürmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Prozodik Okuma Ölçeği, hikâye edici metinler ve yansıtıcı günlükler kullanılmıştır. Araştırmada ilkokul öğrencilerinin prozodik okuma becerilerinin geliştirilmesinde eşli (ikili) okuma ve nörolojik etki yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin prozodik okuma düzeylerinin arttığı saptanmıştır. Ayrıca bu araştırmada öğrencilerin prozodik okuma becerilerinin gelişiminde birden fazla yöntem kullanımının etkili olduğu ortaya konmuştur. Bu bakımdan bu araştırma sonuçlarından yola çıkılarak, ilkokul öğrencilerinin prozodik okuma becerisinin gelişiminde birden fazla yöntemin kullanılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Primary school, that is, basic education, is a period in which individuals acquire reading skills. Within the scope of reading skills, students must first read fluently. There are various components of fluent reading. Prosody is one of these components. This study aims to improve the prosodic reading skills of gifted primary school students who continue their education at the science and art center. Action research, one of the qualitative research designs, was preferred in the research. The study group of the research consisted of eight primary school students studying in a science and art center in Bursa in the fall semester of the 2023-2024 academic year. An easily accessible sample method was preferred in sample selection. The action plan study took eight weeks. Prosodic Reading Scale, narrative texts, and reflective diaries were used as data collection tools in the study. In the study, paired reading and neurological impact methods were used to improve the prosodic reading skills of primary school students. According to the research results, it was determined that the prosodic reading levels of the students increased. In addition, this study revealed that the use of more than one method was effective in the development of students' prosodic reading skills. In this regard, based on the results of this research, it is recommended to use more than one method in the development of primary school students' prosodic reading skills.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics