İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-24 16:52:22.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 383-394
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal alanda bireylerin gündelik yaşamını sürdürebilmesi, meslek edinebilmesi, iletişim kurabilmesi, eğitim süreçlerine bağlıdır. Modernleşme döneminden itibaren eğitimin önemi artarak devam etmektedir. Bilginin edinilmesi, içselleştirilerek gündelik pratiklere aktarılması için okur ve yazar olmak gerekir. Bu nedenle okuduğunu anlama ve yorumlama sadece eğitim süreçlerinde değil bireyin gündelik yaşamında da kritik öneme sahiptir. Bu araştırmada öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerini etkileyen faktörler, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine uygulanan 20 sorudan oluşan test ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından değişip değişmediğini belirlemek amacıyla, Nisan-Mayıs 2017 tarihleri arasında Muğla ilini temsil etmek üzere Ula, Menteşe, Yatağan, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerindeki 15 ilkokulun 4. sınıf öğrencilerine “Kişisel Bilgi Formu” ve “Okuduğunu Anlama Testi”nden oluşan anket formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile cinsiyetleri, kardeş sayıları, evlerinde kendilerine ait çalışma odalarının olma durumu, evlerine günlük gazete, dergi, vs. alınıyor olma durumu, okul öncesi eğitim durumu, günlük okuma süresi için ayırdıkları zaman, okuma stratejileri, Türkçe dersi başarıları, annelerinin ve babalarının öğrenim durumları, meslekleri ve kitap okuma alışkanlıkları gibi betimsel değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The ability of individuals’ maintaining the daily life, getting profession and communication is dependent on the educational process. The importance of education has been increasing progressively since the modernization period. To acquiring knowledge, internalizing and transferring it to everyday practices, it is necessary to be literate. For this reason, the comprehension and interpretation what is read is not only critical in the educational period, but also in the daily life of the individual. In this study, the factors affecting the reading comprehension level of the students was tried to be determined by the test consisting of 20 questions applied to the 4th grade primary school students. In order to determine whether the reading comprehension level of the 4th grade primary school students changes with regard to various variables, a questionnaire consisting of "Personal Information Form" and "Reading Comprehension Test" were applied to 4th grade students of 15 primary schools in Ula, Menteşe, Yatağan, Köyceğiz and Marmaris districts representing the city of Muğla between April and May 2017. The obtained data were evaluated by using the statistical package program, SPSS. It was found that there is a significant relationship between the reading comprehension level of the 4th grade primary school students and descriptive variables such as their genders, number of sibling, availability of their own study room, availability of newspaper, magazine etc in house, status of pre-school education, time for daily reading, reading strategy, Turkish lesson performance, educational status, occupations and reading habits of their parents.

 

Keywords