KUZEYDOĞU ANADOLU VE KAFKASYA ÂŞIKLIK GELENEĞİNDE MAKAM, ŞUBE, HAVA VE AYAK KAVRAMLARI, DERLEME VE ESER ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 22:09:11.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 167-183
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk halk müziğinde önemli bir yer tutan âşıkların ve onların müziğinde kullanılan makamsal ezgilerin önemine odaklanmaktadır. Günümüz Türk halk müziğinde nesillere ulaşımında  ciddi bir önem taşıyan âşıklar, eğitiminin ilk yıllarından itibaren ustalarından aldıkları makamsal ezgilere makam demektedirler. Bu ezgiler, çeşitli yörelerden ve usta âşıklardan edinilerek geniş bir repertuara sahip olmuştur ve bu repertuarın sınıflandırılması çeşitli şekillerde yapılmaktadır.Yörelerden ve usta âşıklardan edinilen bu makamsal ezgilerin çeşitli şekillerde sınıflandırıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, âşık müziğinde icra edilen makam, şube, ayak, hava kavramlarının üstünde durulması amaçlanmaktadır. Yapılan literatür taramaları sonucunda çalışılması gereken bir konu olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışma âşık müziğinde kavramların incelenmesi yapılan derleme ve eser analizlerinin ileride bu konu üzerine araştırma yapacak olan akademisyenlere kaynak olması bakımından önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

It focuses on the importance of minstrels, who have an important place in Turkish folk music, and the maqam melodies used in their music. The minstrels, who play a significant role in the transmission of today's Turkish folk music to generations, call the maqam melodies they receive from their masters from the early years of their education as maqam. These melodies have a wide repertoire acquired from various regions and master minstrels, and the classification of this repertoire is done in various ways. It is seen that these maqam melodies acquired from regions and master minstrels are classified in various ways. In this study, it is aimed to emphasize the concepts of makam, branch, foot and air performed in minstrel music. As a result of the literature review, it was determined that it is a subject that needs to be studied. Therefore, this study is important in terms of examining the concepts in minstrel music and analyzing the compilation and work analyzes to be a source for academicians who will conduct research on this subject in the future.

Keywords