İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNE GÖRE ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 21:28:26.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 349-363
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, işitme yetersizliği olan iki altı yaş arası çocuğa sahip annelerin, etkileşimli kitap okumayla ilgili farkındalıklarını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseninden yararlanılmıştır. Çalışma, Ankara’da yaşayan, iki-altı yaş arasında işitme yetersizliği olan çocuğa sahip, çocuğu bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine giden, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen ve araştırmaya katılmaya gönüllü 10 anne ile Kasım 2022’de yürütülmüştür. Veri toplama araçları “Genel Bilgi Formu” ve “Anne Görüşme Formu” olmak üzere iki formdur.  Genel Bilgi Formu’nda annelerin, eşlerinin ve çocuklarının sosyodemografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Anne Görüşme Formu ise, araştırmacılar tarafından ilgili alanyazın taranarak ve yedi uzmanın görüşü doğrultusunda son hali verilerek hazırlanmış, yarı yapılandırılmış bir formdur. Veriler, betimsel analiz ve içerik analiziyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre işitme yetersizliği olan çocuk sahibi annelerin çoğu, kitap okumayı “dil gelişimini destekleyici” olarak görmektedir. Anneler, kitap seçerken dikkat çekici ve resimli olmasına önem verdiklerini, çocuklarına bebeklikten itibaren kitap okunması gerektiğini ifade etmişlerdir. Anneler, kitap okumak için en uygun zamanın akşam uyumadan önce olduğunu söylemiş, kitap okurken en çok oyunlardan yararlandıklarını ve kitap okurken çocuklarının dikkat süresinin kısa olmasından dolayı sorun yaşadıklarını belirtmiştir. Anneler, etkileşimli kitap okumayı dil ve iletişim becerilerini destekleyici bir aktivite olarak değerlendirmekte, etkileşimli kitap okumanın dil ve konuşma gelişimini destekleyeceğini düşünmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study aims to explore the awareness and perceptions of mothers with hearing-impaired children aged 2-6 years regarding interactive book reading. This phenomenological research was carried out in November 2022 with ten conveniently selected Ankara-based mothers with hearing-impaired children aged 2-6 years who attend a private education and rehabilitation center. We collected the data using a demographic information form and a mother interview form. While the demographic information form covers questions about the demographic characteristics of the participating mothers and their spouses and children, the mother interview form is a semi-structured form designed reckoning on the relevant literature and the opinions of seven experts. Then, we subjected the data to content analysis as well as descriptive analysis. The majority of the participating mothers believe that interactive reading would help “promote” their children’s language development. They mostly select attractive and illustrated books for their children and highlight that children need to be engaged in reading from infancy. The best time to read a book is indicated chiefly as before going to bed. While reporting capitalizing on games while reading, they mostly report problems due to their children’s short attention span. Overall, the mothers perceive interactive book reading as an activity to support their children’s language and communication skills. In line with our findings, we also present reading-related recommendations to families, educators, and experts.

Keywords