SAĞLIK HARCAMALARINI ARTIRAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: G7 ÜLKELERİ

Author :  

Year-Number: 2024-150
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-17 22:06:52.0
Language : İngilizce
Konu : Sağlık Ekonomisi
Number of pages: 203-217
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada sağlık harcamalarını etkileyen faktörlerin kişi başına düşen sağlık harcamaları üzerindeki etkisi panel veri analizi ile test edilmektedir. Çalışma G7 ülkelerini kapsamakta olup 2011-2021 dönemi yıllık verilerini içermektedir. Analizde 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranı, bin kişi başına düşen doktor sayısı, bin kişiye düşen hastane yatağı sayısı, alkol ve sigara kullanma oranı ile obezite oranı bağımsız değişken, kişi başına düşen sağlık harcamaları ise bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişki, Havuzlanmış Regresyon Modeli çerçevesinde panel OLS metodu ile tahmin edilmiştir. Ampirik sonuçlara göre doktor sayısı, yatak sayısı ve alkol kullanım oranının sağlık harcamaları üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bununla birlikte 65 yaş üzeri nüfus oranı, sigara kullanım oranı ve obezite oranı ile kişi başına düşen sağlık harcamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Keywords

Abstract

In this study, the impact of factors affecting health expenditures on per capita health expenditures is tested with panel data analysis. The study covers G7 countries and includes annual data for the period 2011-2021. In the analysis, the ratio of the population over 65 years of age to the total population, the number of doctors per thousand people, the number of hospital beds per thousand people, the rate of alcohol and smoking, and the obesity rate are used as independent variables, while health expenditures per capita are used as dependent variables. The relationship between these variables was estimated by panel OLS method within the framework of the Pooled Regression Model. According to the empirical results, the effect of number of doctors, number of beds and alcohol consumption rate on health expenditures is not statistically significant. However, there is a statistically significant relationship between the ratio of population over 65, smoking rate, obesity rate and per capita health expenditures. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics