OKUL SOSYAL HİZMETİNİ UYGULAMA BECERİSİ: İLKOKUL ÖĞRETMENLE-Rİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2024-148
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-21 18:57:56.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 246-270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrencilerin yaşayabileceği sosyolojik, ekonomik ve psikolojik problemlerin çözümünde etkin olacak personel okul sosyal hizmet uzmanları ve öğretmenlerdir. Araştırmanın amacı; ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin okul sosyal hizmet kapsamında uygulama becerilerinin değerlendirilmesini hedeflemektedir. Bu amaca ulaşabilmek için sosyal hizmet uygulama becerileri ölçeği okul sosyal hizmetine uyarlanarak toplam 296 öğretmene anket uygulanmıştır. Öğretmenlerden toplanan veriler SPSS programı üzerinden analiz edilmiştir. Araştırmada frekans analizi, faktör analizi, korelasyon analizi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak elde edilen veriler yorumlanmıştır. Bulguların yorumlanması ve sonuçlarına göre öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu okul sosyal hizmet uygulamaların etkin ve faydalı olacağı görüşündedir. Öğretmenlerin genel olarak okul sosyal hizmet becerilerinin beklenilenden daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, öğretmenlerin demografik özellikleri ile okul sosyal hizmet uygulama becerileri arasında istatistiksel veriler analiz edildiğinde anlamlı bir farklılık bulunduğu gözlemlenmiştir. Gönüllü sosyal sorumluluk projelerine katılan öğretmenlerin okul sosyal hizmeti becerilerinin daha iyi ve yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

School is the most important factor in the lives of students. Evaluating the practice skills of teachers working in primary schools within the scope of school social work; is the purpose of the research. In order to achieve this goal, the scale of social work practice skills was adapted to school social work; A total of 296 teachers were surveyed. The data collected from the teachers were analyzed through the SPSS program. In the study, the data obtained by using frequency analysis, factor analysis, correlation analysis, t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were interpreted. According to the interpretation and results of the findings; The vast majority of teachers share the view that school social work practices are effective and beneficial. When the findings obtained from the study are examined; it is seen that the teachers' school social work skills in general are higher than expected. In addition, when statistical data were analyzed between teachers' demographic characteristics and school social work practice skills, it was observed that there was a significant difference. In other words, it was concluded that the school social work skills of the teachers who participated in the voluntary social responsibility projects were better and higher.

Keywords