TÜRKİ DEVLETLERİN LATİN ALFABELERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR TİPOGRAFİK ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2024-148
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-21 18:55:52.0
Language : İngilizce
Konu : Tasarım
Number of pages: 178-194
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk dilleri, Doğu Avrupa'dan Sibirya'ya ve Batı Çin'e kadar geniş bir coğrafyada Türk halkları tarafından konuşulan yakından ilişkili diller grubudur. Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı, Türk dili konuşan halklar arasında dil bütünlüğü ve birliğinin sağlanmasına yönelik tarihsel çabalarla uyumlu olan ortak bir alfabe sistemi aracılığıyla birliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Tipografi, Türk Cumhuriyetleri arasında önemli bir kültürel köprü ve ayırt edicidir, benzersiz kimliklerini şekillendirmede ve ifade etmede önem teşkil etmektedir. Bu çalışma, Türk devletlerinin Latin alfabelerini tipografi açısından karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma evrenini Türk Devletleri oluşturmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılarak araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak karşılaştırmalı analiz yoluyla içerik analizi yapılmıştır. Türk, Kırgızistan, Azerice, Kazak ve Özbek dillerinin alfabeleri, dilsel özelliklere ve eğitim ihtiyaçlarına uyacak şekilde tarihsel bağlantılar ve kasıtlı değişiklikler sergilemektedir. Alfabenin kasıtlı reformları ve uyarlamaları, dil planlamasının dinamik doğasını ve alfabe özelliklerinin dil öğrenimi ve eğitimi üzerindeki etkisini yansıtmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı ortak alfabe kullanmasının bilim, teknoloji, kültür, sanat ve eğitim alanlarında ortak bir bilincin oluşmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

The Turkic languages are a group of closely related languages spoken by Turkic peoples across a vast geographical area from Eastern Europe to Siberia and Western China. The Turkic World Common Alphabet Workshop aims to promote unity through a common alphabet system, which aligns with the historical efforts to establish language integrity and unity among Turkic-speaking populations. Typography is a significant cultural bridge and distinguisher among Turkic Republics, crucial in shaping and expressingtheir unique identities. This study aims to examine the Latin alphabets of the Turkic states comparatively in terms of typography. The research universe consists of Turkic States. The member countries of the Organization of Turkic States constitute the research sample using criterion sampling, one of the purposive sampling methods. Qualitative research methods were used to conduct content analysis through comparative analysis. The alphabets of Turkish, Kyrgyz, Azerbaijani, Kazakh, and Uzbek languages exhibit historical connections and deliberate modifications to suit linguistic features and educational needs. The deliberate reforms and adaptations of the alphabet reflect the dynamic nature of language planning and the impact of alphabet features on language learning and education. Using the Common Alphabet by the Turkic Republics is expected to create a shared understanding across various fields such as science, technology, culture, art, and education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics