PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DENGELİ ÖLÇÜM KARTI SİSTEMİNİN KULLANIMI: BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2024-148
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-15 23:25:08.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 44-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel performans ölçüm yöntemlerinin eksik kalması sonucunda, çok boyutlu performans ölçüm yöntemleri, finansal verilerin yanı sıra finansal olmayan verileri de kullanarak değerleme imkanı sunan yöntemlerdir. Dengeli ölçüm kartı da çok boyutlu performans ölçüm yönetim sistemi olarak değer kazanmış ve strateji geliştirme ve değerlendirme süreçlerinde temel bir araç haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, bir üretim işletmesinde, dengeli ölçüm kartının uygulanıp uygulanmayacağını çalışanların bakış açısı doğrultusunda belirlemektir. Ayrıca dengeli ölçüm kartı kullanımının işletme çalışanlarında farklılık oluşturup oluşturulmayacağının tespit edilmesi ve işletmede en çok önem verilen unsurların irdelenmesi, araştırmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Performans ölçümünün öneminin vurgulanması ve dengeli ölçüm kartının performans ölçümüne sağladığı katkının ortaya çıkarılması üzerinde durulmuştur. İstanbul’da bir tekstil işletmesinde çalışanların konuya ilişkin tutumlarını ölçmeye yönelik anket formu ile 26 kişiden veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler frekans analizi ile ortalama, standart sapma ve varyans olarak test edilmiştir. Dengeli ölçüm kartının boyutlarına bakıldığında en çok önem verilen boyutun “Öğrenme ve Gelişme Boyutu” olduğu (ortalama 4,0817), en az önem verilen boyutun ise, “İş Süreçleri Boyutu” olduğu (ortalama 3,6703) analiz sonucunda tespit edilmiştir. Buna göre çalışmada, incelenen işletmenin üretim sürecinde “İş Süreçleri Boyutu” konusuna önem verilmesi ve faaliyetlerin iyileştirilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

As a result of the lack of traditional performance measurement methods, multidimensional performance measurement methods are methods that offer the possibility of valuation using non-financial data as well as financial data. The balanced measurement card has also gained value as a multidimensional performance measurement management system and has become a basic tool in strategy development and evaluation processes. This study aims to determine whether a balanced measurement card should be applied in a production enterprise from the point of view of employees. In addition, determining whether the use of balanced measurement cards will make a difference in business employees and examining the most important elements in business constitute the sub-objectives of the research. It was emphasized to emphasize the importance of performance measurement and to reveal the contribution of the balanced measurement card to performance measurement. Data were collected from 26 people with a questionnaire to measure the attitudes of employees in a textile enterprise in Istanbul on the subject. The obtained data were tested for mean, standard deviation, and variance by frequency analysis. When looking at the dimensions of the balanced measurement card, it was determined as a result of the analysis that the most important dimension is the "Learning and Development Dimension" (average 4.0817), and the least important dimension is the "Business Process Dimension" (average 3.6703). Accordingly, it was emphasized that the subject of "Business Process Dimension" should be given importance in the production process of the examined enterprise and the necessity of improving the activities.

Keywords