İCÂRETEYNLİ VAKIFLARIN İNTİKALİ

Author:

Year-Number: 2024-148
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-15 23:22:21.0
Language : Türkçe
Konu : Hukuk Tarihi
Number of pages: 234-245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Vakıflar, Osmanlı medeniyetinin en önemli yardımlaşma ve dayanışma müesseselerinden biridir. Genel olarak vakıflar, mülkiyeti Allah’a, kullanımı ve tasarrufu insana ait olan bir kurum olarak nitelendirilmektedir. Her ne kadar vakıflara mülkiyeti Allah’a ait şeklinde bir özellik nakşedilmişse de türleri bakımından bazı vakıfların intikal özelliği vardır. Bu intikal özelliği mülkiyetten ziyade vakıf taşınmazı üzerindeki tasarruf yetkisinde kendisini gösterir. İntikal özelliğini haiz vakıflardan biri de icareteynli vakıflardır. İcareteynli vakıflar, çift kiralı vakıflar olarak nitelendirilmekte ve uzun kiraya dayanan vakıfları ifade etmektedir. İcareteynli vakıf kavramının ortaya çıkmasında vakıf taşınmazlarının tamiri ve onarımı düşüncesi yatmaktadır. Yani, icareteynli vakıflar doğal afet vb. nedenlerlerle kullanılmaz hale gelen vakfa ait taşınmazların onarımını sağlama ve bu onarım karşılığında da o taşınmaz üzerinde kiracıya tasarrruf yetkisi vermeye yönelik bir müessesedir. Bu çalışma ile Osmanlı Devleti’nde icareteynli vakıfların intikalinin ne şekilde gerçekleştiğini dönemlere göre ayrı ayrı değerlendirmek amaçlanmıştır. Farklı dönemlerdeki intikal kurallarının görünümü örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Foundations are one of the most important aid and solidarity institutions of the Ottoman civilization. In general, foundations are defined as institutions whose ownership belongs to Allah and whose use and disposal belong to people. Although foundations are given the characteristic that their ownership belongs to Allah, some foundations can be transferred depending on their type. This transtition feature manifests itself in the foundation's authority to dispose of real estate rather than ownership. One of the foundations that have the feature of transtition are the icareteyn foundations. Icareteyn foundations are described as double-tenancy foundations and refer to long-term rental-based foundations. The idea of repairing foundation properties lies in the emergence of the concept of icareteyn foundation. In other words, Icareteyn foundations, natural disasters, etc. It is an institution that aims to repair the immovable properties belonging to the foundation that have become unusable for various reasons and to give the tenant the right to dispose of that immovable property. With this study, it is aimed to evaluate how the transtition of icareteyn foundations took place in the Ottoman Empire, separately according to the periods. The appearance of transtition rules in different periods will be explained with examples.

Keywords