GENEL TEBLİĞLER IŞIĞINDA VERGİ HUKUKUNDA GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİ

Author:

Year-Number: 2024-148
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-15 22:48:26.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 119-135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Vergi hukukunda geriye yürümezlik ilkesi, hukuk devleti ve hukukî güvenlik ilkeleri gereğince temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından son derece önemli bir kuraldır. Vergi normlarının yürürlüğe girdikten sonraki olay ve durumlara uygulanması sonucunu doğuran geriye yürümezlik ilkesi, yalnızca vergi kanunları değil; aynı zamanda vergi mevzuatında hukukî açıdan bağlayıcı olan bütün hukuk kaynakları için geçerlidir. Bu bakımdan vergi yönetiminin yeni vergi normu ihdas eden genel düzenleyici işlemleri de bu kuralın gerekliliklerine uygun şekilde hazırlanmak zorundadır. Vergi yönetiminin en sık kullandığı düzenleyici işlem türü olarak genel tebliğler, ülke çapında uygulama birliğinin sağlanması noktasında mühim bir işleve sahip olmakla birlikte; yayımlanan bazı genel tebliğlerin geriye yürümezlik ilkesine uyarlığı konusunda önemli sorunlar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, vergi mevzuatı içerisinde yer alan genel tebliğlerin geriye yürümezlik ilkesi açısından hukukî yönden incelenmesidir. Çalışmanın sonucunda, geriye yürümezlik ilkesine uygun olmayan dört farklı genel tebliğ tespit edilmiş, bunların hukukî değerlendirmesi yapılmış ve uygulamanın hukuka uygun şekilde kullanılması açısından bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The principle of non-retroactivity in tax law is a fundamental rule in terms of protecting basic rights and freedoms as a requirement of the principles of the rule of law and legal security. The principle of non-retroactivity, which results in the application of tax norms to events and situations occurring after their entry into force, is applicable not only to tax laws but also to all legal sources that are legally binding in tax legislation. Therefore, the regulatory acts of tax administration, especially those introducing new tax norms, must be prepared in accordance with the requirements of this rule. General communiqués, as the most frequently used regulatory act type by tax administration, have a crucial function in ensuring nationwide consistency in implementation. However, there are significant issues regarding the compatibility of some published general communiqués with the principle of non-retroactivity. The purpose of this study is to examine the legal aspects of general communiqués within the tax legislation in terms of the principle of non-retroactivity. As a result of the study, four different general communiqués not in compliance with the principle of non-retroactivity were identified, their legal evaluation was conducted, and some recommendations were provided for the lawful use of the application.

Keywords