YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TÜRK HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI: YEDİ İKLİM SETİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-148
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-15 23:18:59.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Halk Bilimi
Number of pages: 78-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edebi ürünler; hoşça vakit geçirme, değerlere ve törelere destek verme, kültürün gelecek kuşaklara aktarılması ile kişisel ve toplumsal baskılardan kaçıp kurtulma işlevlerinin yanında bilgilendirme ve bilinçlendirme işlevleriyle de öne çıkar. Nazım ve nesir formundaki ürünler, doğrudan olmasa da olumlu etki ve izlenimlerle temel davranış kalıplarının şekillenmesine zemin hazırlarlar. Kişi, okuduklarıyla bir yandan tutum, davranış ve düşüncelerini şekillendirirken diğer yandan dil becerilerini geliştirir, ulusal ve evrensel bilinç düzeyini zenginleştirir. Folklor ürünlerinin dil öğretim materyallerinde kullanımı, amaçlanan değişimin sağlanmasında büyük önem arz eder. Gelişen teknolojiyle birlikte dil edinimi için hazırlanan materyallerin de çağa göre yenilenmesi ve düzenlenmesi temel bir zorunluluk halini almıştır. Bir anlaşma ve iletişim vasıtası olan dil; aynı zamanda ait olduğu toplumun kültür ve edebiyatını yansıtma, onu gelecek kuşaklara taşıma ve ifade aracıdır. Dil öğretiminin temel basamakları olan okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinde Türk kültüründen ve folklorundan yararlanılması amaca yönelik önemli eylemlerdir. Toplumun kültür bileşenleri ihmal edilerek dilin öğretilemeyeceği açıktır. Çünkü dil öğretimi, kelimelerin anlamı kadar dilin ait olduğu kültürü de aktarma sürecidir. Millete ait gelenek, görenek, giyim-kuşam, yeme-içme kültürü vb. unsurlar ile şiir, fıkra, halk hikâyesi, efsane ve masal gibi edebi türler aracılığıyla da dil edinimi söz konusu olabilmektedir. Öğretilen dilin kalıcı olması ve sözcüklerin temel anlamlarıyla birlikte ikinci ve kültürel bellekteki anlamlarının da anlaşılabilmesi için halk biliminden yararlanılması dil öğretim çalışmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada, Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti’nde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde halk bilimi unsurlarının seviyelere göre kullanımı değerlendirilmiştir. 

Keywords

Abstract

Literary products stand out with their functions of informing and raising awareness as well as entertaining. Products in verse and prose form prepare the ground for the shaping of basic behavioral patterns through positive effects and impressions, even if not directly. While shaping one's attitudes, behaviors and thoughts with what they read, they also develop their language skills and enrich their national and universal consciousness. The use of folklore products in language teaching materials is of great importance in ensuring the intended change. With the developing techniques and technology, it has become a basic necessity to renew and organize the materials prepared for language acquisition according to the age. Language, which is a means of agreement and communication, is also a means of reflecting the culture and literature of the society to which it belongs, carrying it to future generations and expressing it. Utilizing Turkish culture and folklore in reading, listening, writing and speaking skills, which are the basic steps of language teaching, are important actions for the purpose. It is clear that language cannot be taught by neglecting the culture and cultural components of the society. Because language teaching is the process of transferring the culture to which the language belongs as well as the meaning of the words. Language acquisition can also take place through elements such as traditions, customs, clothing, clothing, food and drink culture, and literary genres such as poetry, jokes, folk tales, legends and fairy tales. Utilizing folklore and literature in order to make the language taught permanent and to understand the basic meanings of the words as well as their usage meanings facilitates language teaching studies. In this study, the use of folklore elements in teaching Turkish as a foreign language in Yedi İklim Turkish Language Teaching Set was evaluated according to the levels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics