CORE ANTRENMANININ STATİK DENGE VE DİKEY SIÇRAMA PERFORMANSINA ETKİSİ: ERKEK FUTBOLCULAR ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2024-148
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-15 23:16:40.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 218-233
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı futbolculara uygulanan core antrenmanlarının statik denge ve sıçrama performansına etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ağrı ilinde amatör olarak futbol oynayan 20 sağlıklı sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada rasgele örnekleme modeli kullanılmıştır. Araştırmanın deney ve kontrol grubunda bulunan futbolcuların; yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ortalamalarının benzer özellikleri taşıdığı görülmüştür. Araştırmanın verilerinin toplama sürecinde deney grubunda bulunan futbolculara, antrenmanlarına ek olarak 8 hafta boyunca core antrenman programı uygulanmıştır.  Araştırmada elde edilen vücut kompozisyonuna ilişkin verilerinin analizinde, Bodystat®1500 Vücut Analizi (Impedansmeter) cihazı kullanılırken, denge ölçümüne ilişkin verilerin analizinde ise TecnoBody Pro-Kin Type B 252 Test Cihazı kullanılmıştır.  Futbolcuların sıçrama performanslarına ilişkin bulgular ise Powertimer PC 1.9.5 Version Newtest cihazı ile elde edilmiştir. Araştırmaya katılan futbolcuların performanslarına dair iki kez (ön test-son test) ölçümler yapılmıştır. Verilere ilişkin normallik testleri yapılmış ve elde edilen verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu nedenle grup içi karşılaştırmalarda parametrik olmayan testlerden Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılırken gruplar arası karşılaştırmalarda ise Man Whitney U Testi kullanılmış yanılma payı ise (α) 0,05 ve (α) 0,01 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgular incelendiğinde; deney grubuna ilişkin statik denge ve sıçrama performansı ön test-son test sonuçları arasında anlamlı şekilde gelişmeler gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

This program is to examine the effects of basic training applied to football players on static balance and spread performance. It is stated that the research study consisted of 20 healthy athletes playing amateur football in Ağrı province. Random hand model was used in the research. Football players in the experimental and control groups of the research; Similar characteristics were observed in terms of age, boy height and body weight averages. During the data collection process of the research, the football players in the experimental groups started a basic training program for 8 weeks in addition to their training. While the Bodystat®1500 Body Analysis (Impedancemeter) device was used in the analysis of the body care data obtained in the research, the TecnoBody Pro-Kin Type B 252 Test Device was used in the analysis of resistance to balance disturbances. The update on the jumping performances of football players has been added with the Powertimer PC 1.9.5 Version Newtest device. The performances of the football players participating in the research were measured twice (pretest-posttest). Normality tests were carried out on the data and it was determined that the data obtained did not show a normal distribution. For this reason, the Wilcoxon Signed Rank Test, one of the non-parametric tests, was used in intra-group comparisons, and the Man Whitney U Test was used in inter-group comparisons, and the margin of error was accepted as (α) 0.05 and (α) 0.01. Findings obtained at the end of the research; Significant improvements were observed between the pretest and posttest results of static balance and jumping performance in the experimental group.

Keywords