AR-GE MERKEZLERİNİN KURUMSAL YÖNETİM ERFORMANSINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-147
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-23 10:11:37.0
Language : İngilizce
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 199-216
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) merkezlerinin kurumsal yönetim performansı ve hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu kapsamda çalışmada, Borsa İstanbul’a (BİST) kote olmuş ve kurumsal yönetim endeksine tabi işletmelerden oluşan örneklemde 2008-2018 yıllarına ait dönemi içeren analiz bulgularına yer verilmektedir. Dinamik panel veri analizi ile gerçekleştirilen çalışmada Ar-Ge merkezi olan ve olmayan firmaların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsa-mında raporlanan kurumsal yönetim performansının hisse senedi getirilerine olan etkileri Sistem GMM yaklaşımı ile modellenmiştir. Çalışmada her iki grup açısından kurumsal yönetim performansını oluşturan dört alt boyutun hisse senedi getirilerine olan etkilerine karşılaştırmalı olarak yer verilmekte olup analizlerde STATA programından yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar yatırımcılar açısından bağımsız Ar-Ge merkezi olmayan firmalarda SPK kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında dört alt boyutta açıklanan derecelendirme puanları ile hisse senedi getirileri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını ortaya koymaktadır. Buna karşı bağımsız Ar-Ge merkezi olan firmalarda SPK kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında raporlanan ve kurumsal yönetim performansını oluşturan pay sahipleri, ka-muyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu alt boyutlarının tümüne ilişkin açıklanan derecelendirme puanları ile hisse senedi getirileri arasında istatistiksel olarak %1 seviyesinde anlamlı bir ilişkinin var olduğu gözlenmektedir.  Elde edilen sonuçlar bu ilişkilerin hisse senedi getirilerini kamuyu aydınlatma ve şeffaflık performansı açı-sından negatif etkilerken, pay sahipleri, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu performansı açısından pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. 

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the effects of Research and Development (R&D) centers on corporate governance performance and stock returns. In this context, in the study, analysis findings covering the period of 2008-2018 are included in the sample consisting of companies that are listed on Borsa Istanbul (BIST) and subject to the corporate governance index. In the study conducted with dynamic panel data analysis, the effects of the corporate governance performance reported within the scope of the Capital Markets Board (CMB) Corporate Governance Principles on the stock returns of companies with and without R&D centers were modeled with the System GMM approach. In the study, the effects of the four sub-dimensions that make up the corporate governance performance in terms of both groups on the stock returns are given comparatively, and the STATA program was used in the analysis. The results obtained reveal that there is no significant relationship between the rating scores announced in four sub-dimensions within the scope of CMB corporate governance principles and stock returns in companies without independent R&D centers for investors. On the other hand, in companies with independent R&D centers, there is a statistically significant difference between the rating scores of shareholders, public disclosure and transparency, stakeholders, and the board of directors' sub-dimensions, which are reported within the scope of CMB corporate governance principles, and stock returns at the level of 1%. It is observed that there is a significant relationship. The results show that while these relations negatively affect stock returns in terms of public disclosure and transparency performance, they have a positive effect in terms of shareholders, stakeholders, and board of directors performance.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics