YABANCI UYRUKLU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE VE TÜRKÇE ALGILARI SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-147
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 17:08:44.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 508-518
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma yabancı uyruklu ortaokul öğrencilerinin Türkiye ve Türkçe algılarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Katılımcıların Türkiye ve Türkçe’ye ilişkin düşünceleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ve Türkiye denilince zihinlerinde beliren imgeyi resmettikleri çizimler ile elde edilmiştir. Yabancı uyruklu 20 öğrenciyle gerçekleştirilen araştırma nitel araştırma modelindedir. Elde edilen veriler içerik analizi yaklaşımı ile analiz edilmiş sistematik ve açık bir dille betimlenmiştir. Araştırmada katılımcıların cevaplarından ve çizimlerinden yola çıkılarak, Türkçe öğrenme nedenleri, Türkiye denilince akıllarına ilk gelenler, Türkiye’nin misafirperverliğine yönelik algılar, Türkiye’deki yaşam şartlarıyla ilgili algılar, Türkiye’de gelecek düşünceleriyle ilgili algılar kriterleri değerlendirilmiştir. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme nedenlerinin başında eğitimini devam ettirmek ve günlük hayatta kullanmak gelmektedir. Türkiye denilince aklınıza gelen ilk şey nedir? sorusu değerlendirildiğinde; Türkiye'nin doğası ve kardeşlik kültürü, %26' ile katılımcıların akıllarına ilk gelen şeylerdir. Diğer yandan, Türkiye’de yaşadıkları zorluklar ilk akla gelen bir diğer önemli bulgu olarak %21'lik bir oranla belirtilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ve Atatürk ise sırasıyla %16 ve %11'lik oranlarla, Türkiye ile ilişkilendirilen diğer önemli unsurlardır. Türkiye’nin misafirperverliğine yönelik algılar değerlendirildiğinde; güven ve Türk askeri en yüksek oranda belirtilmiştir (%33). Bunun yanı sıra, kardeşlik ve sevgi de önemli algılar arasındadır ve sırasıyla %25 ve %17 oranında belirtilmiştir. Türkiye'deki mülteci öğrencilerin yaşam şartlarına ilişkin algılarında, "dağılan siyah bulutlar" %30'luk bir oranla en fazla önem verilen faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin gelecek düşünceleriyle ilgili en yaygın algısı yardım kolileridir(%31). Güneş %(31), meyve veren ağaçlar (%23) kuşlar (%15) diğer kodlardır.

Keywords

Abstract

This study has been done to reveal foreign secondary school students’ perceptions of Türkiye and Turkish. The participants' thoughts about Türkiye and Turkish were obtained through a semi-structured interview form and drawings depicting the image that appeared in their minds when Türkiye was mentioned. The research conducted with 20 foreign students is in the qualitative research model. The data obtained was analyzed with the content analysis approach and described in systematic and clear language. In the research, based on the answers and drawings of the participants, the reason for learning Turkish, the first things that come to mind when Türkiye is mentioned, perceptions toward Türkiye's hospitality, perceptions about living conditions in Türkiye, and perceptions about future thoughts in Türkiye has evaluated. The main reasons of foreign students learning Turkish are to sustain their education and use it in daily life. When the question of “What is the first thing that comes to your mind when Türkiye is mentioned?” is evaluated; Türkiye's nature and fraternity culture are the primary things that come to the minds of the participants with 26 percent. On the other hand, the difficulties they experienced in Türkiye were stated by 21% as another important finding that comes to mind first. The Ottoman Empire and Atatürk are other important elements associated with Türkiye, with rates of 16 percent and 11 percent, respectively. When perceptions about Türkiye's hospitality are evaluated; trust and the Turkish military were pointed out at the highest rate (33 percent). Besides this, fraternity and love are also among the important perceptions and are pointed out by 25 percent and 17 percent respectively. In the perceptions of refugee students related to their living conditions in Türkiye “dispersing black clouds” appears as the most important factor with a rate of 30 percent. The most common perception of foreign students in Türkiye about their future thoughts is aid parcel (31 percent). Sun (31 percent), fruit-bearing trees (23percent) ,and birds (15 percent) are the other codes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics