İDARİ HUKUK AÇISINDAN DEPREMDE İDARENİN SORUMLULUĞU

Author :  

Year-Number: 2023-147
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 16:56:07.0
Language : Türkçe
Konu : İdare Hukuku
Number of pages: 175-198
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye, coğrafi konumunun bir sonucu olarak deprem gibi doğal afetlerin sıkça yaşandığı bir ülkedir. Bu durum, idari yapıların bu tür olaylara karşı ne derecede hazır olduğunu ve vatandaşların haklarını nasıl koruduğunu sorgulamayı gerekli kılar. Bu çalışma, Türkiye'deki depremler ve diğer doğal afetlerde idarenin hukuki sorumluluğunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ana odağı, mevcut yasal düzenlemeler, yargı kararları ve doktrindeki ilgili yazın üzerinden idarenin sorumluluklarını incelemektir. Depremler, mücbir sebep kategorisine giren olaylardan biri olarak kabul edilir. Ancak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, birçok doğal afetin önceden öngörülmesine olanak tanımıştır. Bu, idarenin afetlere karşı olan sorumluluğunun ve alması gereken önlemlerin kapsamını genişletir. Afet Sigortaları Kanunu, doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararların tazminini düzenleyen önemli yasal metinlerden biridir. İdarenin afetlerde taşıdığı sorumluluklar, vatandaşların yaşam hakkı, mülkiyet hakları ve tazminat hakkı gibi temel hakların korunmasını içerir. Yargı kararları, bu sorumlulukların nasıl yerine getirileceği konusunda önemli bir referanstır. Özellikle, Türkiye'deki yargı kararları, idarenin afet yönetimi uygulamalarının ve politikalarının sürekli olarak gözden geçirilmesine ve geliştirilmesine olanak tanır. Bunların yanı sıra, Türkiye'de afet yönetiminin hukuki çerçevesini oluşturan birçok yasal düzenleme ve yönetmelik bulunmaktadır. Özellikle, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 7269 sayılı Deprem Vergisi Kanunu gibi yasalar, afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için gereken hukuki altyapıyı sağlamaktadır (ÇİLİNGİR, 2019). Sonuç olarak, idarenin afetlere müdahalesi, hukuki çerçeve ışığında sürekli olarak gözden geçirilmeli ve geliştirilmelidir. Bu, vatandaşların temel haklarının korunmasını ve afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlamak için esastır.

Keywords

Abstract

Turkey is a country where natural disasters such as earthquakes are frequently experienced due to its geographical location. This situation makes it necessary to question the degree of preparedness of administrative structures for such events and how they protect the rights of citizens. This study aims to evaluate the legal responsibility of the administration in earthquakes and other natural disasters in Turkey. The main objective of the study is to examine the responsibilities of the administration through the legal regulations in force, judicial decisions and the relevant literature in the doctrine. Earthquakes are considered one of the events falling into the category of force majeure. However, scientific and technological developments have made it possible to predict many natural disasters in advance. This expands the scope of the administration's responsibility in the event of a disaster and the measures it should take. The Disaster Insurance Act is one of the important legal texts regulating compensation for damage resulting from natural disasters. The responsibilities of the administration in the event of a disaster include the protection of fundamental rights of citizens such as the right to life, property rights and the right to compensation. Judicial decisions are an important reference for how to fulfill these responsibilities. In particular, the judicial decisions in Turkey make it possible to constantly review and improve the administration's disaster management practices and policies. In addition to this, there are many legal regulations and regulations that constitute the legal framework for disaster management in Turkey. In particular, laws such as the Zoning Law numbered 3194, the Law numbered 6306 on the Transformation of Disaster-risk Areas and the Earthquake Tax Law numbered 7269 provide the necessary legal infrastructure for the effective implementation of disaster risk reduction, disaster preparedness, response and recovery processes (ÇILINGIR, 2019). Consequently, the administration's response to disasters should be constantly reviewed and improved in the light of the legal framework. This is essential to guarantee the protection of the fundamental rights of citizens and the reduction of the negative effects of disasters.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics