TÜRKİYE'DE DİN EĞİTİMİNDE DEĞİŞEN DİNAMİKLER VE TARİHSEL İZLER

Author :  

Year-Number: 2023-147
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 16:40:04.0
Language : Türkçe
Konu : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Number of pages: 447-457
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, Türkiye'de din eğitimi alanında tarihsel bir perspektifle ele alınan bir dizi önemli dönemi ve bu dönemlerdeki din eğitimi dinamiklerini incelemektedir. Araştırma, Türkiye'nin modernleşme sürecinde ve siyasi dönüşümlerinde nasıl bir din eğitimi politikası benimsediğini anlamayı amaçlamaktadır. Belirli dönemlere ilişkin olarak ayrıntılı incelemeler sunmaktadır. Cumhuriyetin ilk yılları ve tek parti dönemi, çok partili hayata geçiş dönemi, darbeler dönemi, 28 Şubat dönemi ve 2002 sonrası Türkiye olarak bölümler oluşturulmuştur. Bu araştırma doküman analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, Google Scholar, DergiPark ve Ulusal Tez Merkezi gibi akademik veritabanlarından elde edilen kaynaklara dayanmaktadır. Döküman analizi yöntemi kullanılarak bu kaynaklar sistematik bir şekilde incelenmiş ve tarihsel izler çıkarılmıştır. Bu makale Türkiye'de din eğitimi politikalarının geçirdiği evrimsel süreci anlamada önemli bir katkı sunmaktadır. Din eğitiminin toplumsal, kültürel ve siyasi bağlamlardaki değişimleri üzerine odaklanarak, Türkiye'deki din eğitimi alanındaki gelecekteki olası gelişmelere ışık tutmaktadır.

Keywords

Abstract

This article examines a number of important periods in the field of religious education in Turkey from a historical perspective and the dynamics of religious education in these periods. The research aims to understand what kind of religious education policy Turkey adopted in the process of modernization and political transformations. It offers detailed examinations of specific periods. The first years of the Republic and the single party period, the transition to multi-party life, the period of coups, the February 28th period and post-2002 Turkey are divided into sections. This research was conducted through document analysis and is based on sources obtained from academic databases such as Google Scholar, DergiPark and the National Thesis Center. Using the document analysis method, these sources were systematically analyzed and historical traces were extracted. This article makes an important contribution to understanding the evolutionary process of religious education policies in Turkey. By focusing on the changes of religious education in social, cultural and political contexts, it sheds light on possible future developments in the field of religious education in Turkey.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics