AFİŞ TASARIMINDA DAİRE

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-21 23:10:18.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 561-572
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma temel geometrik bir form olarak dairenin afiş tasarımındaki nedenselliğine odaklanmaktadır. Tarihsel gelişim süreci açısından içinde bir veya birden fazla daire form barındıran pek çok sosyal, kültürel veya ticari afiş tasarımı mevcuttur. Literatür taramasına bağlı olarak belirlenen afişler üzerinden yapılan inceleme; bir grafik öğe olarak dairenin “içerik odaklı daire” ve “biçim odaklı daire” olarak iki farklı şeklinde sınıflandırılabileceğini göstermiştir. “İçerik odaklı daire”, daireye yüklenen anlamın öncelikli olarak afişte içeriğe vurgu yapmasıdır. “Biçim odaklı daire” ise tek başına veya herhangi bir grafik öğenin parçası olarak dairenin herhangi bir afiş yüzeyindeki yapılandırma sürecinde değerlendirilmesidir. Araştırma ile belirlenen yaklaşımın, afiş tasarımı üzerine yapılacak yazınsal ve görsel araştırmalar açısından değer taşıyabileceği düşünülmektedir. Bir grafik öğe olarak daire tasarımla belirlenen içerik ve görsel mesaj açısından pek çok kavramla ilişki içinde sınırsız sayıda yaratıcı fikre hizmet etme potansiyelindedir. Burada önemli olan dairenin tasarımcı algısında nasıl bir anlam ve görsel mesajla ilişkilendirildiğidir. Afiş tasarımındaki daire bazen tek başına içerik, anlam ve görsel mesajla bağ kurabilirken; bazen de dairenin afiş yüzeyindeki tipografi, illüstrasyon, fotoğraf, renk veya nesne gibi her türden organik veya inorganik formla olan ilişkisi tasarımda anlam katmanları oluşturmanın bir yöntemi olabilmektedir. Ancak afiş yüzeyindeki daire ile biçimsel yapıya yüklenen anlam, görsel iletişim açısından hedeflenen görsel mesaja iyi hizmet etmelidir.

Keywords

Abstract

This research focuses on the causality of the circle as a basic geometric form in poster design. In terms of historical development process, there are many social, cultural or commercial poster designs that contain one or more circle forms. The analysis of the posters based on the literature review has shown that the circle as a graphic element can be classified in two different ways as “content-oriented circle” and “form-oriented circle”. “Content-oriented circle” means that the meaning attributed to the circle primarily emphasizes the content of the poster. “Form-oriented circle”, on the other hand, is the evaluation of the circle alone or as a part of any graphic element in the structuring process on any poster surface. It is thought that the approach determined by the research may be of value in terms of literary and visual research on poster design. As a graphic element, the circle has the potential to serve an unlimited number of creative ideas in relation to many concepts in terms of content and visual message determined by design. What is important here is what kind of meaning and visual message the circle is associated with in the designer's perception. While the circle in poster design can sometimes connect with content, meaning and visual message on its own; sometimes the circle's relationship with all kinds of organic or inorganic forms such as typography, illustration, photography, color or object on the poster surface can be a method of creating layers of meaning in design. However, the meaning attributed to the formal structure with the circle on the poster surface should serve the visual message targeted in terms of visual communication well.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics