İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME KAYIPLARININ GİDERİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-21 22:59:14.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 58-77
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada pandemi sonrasında öğrencilerin öğrenme kayıplarının nasıl giderilebildiği öğretmenlerin görüşlerine göre araştırılmaktadır. Araştırma nitel yaklaşımın durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Araştırmada katılımcıların belirlenmesinde amaçlı çalışma grubu türlerinden ölçüt (kriter) çalışma grubu türü kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Muğla İli Ortaca ilçesinde görev yapan 9 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın verileri, içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırmada öğretmenlerle yapılan görüşmelerin ses kayıtlarının transkripsiyonları ayrı ayrı Word dosyasında toplanmış ve MAXQDA programıyla analizleri yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre araştırmaya gönüllü olarak katılan öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, salgın sürecinde öğrencilerde görülen 21 temel eğitim- öğrenme davranış kayıplarından bahsetmektedirler. Öğretmenler salgın sürecinde öğrencilerde en fazla temel davranışlarda farklılıklar, matematik dersindeki öğrenme kayıpları, dikkat dağınıklığı, yazma becerileri, birinci sınıftaki öğrenme kayıpları, izinsiz konuşmalar gibi öğrenme kayıp ve problemlerin olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin öğrenme kayıplarının giderilmesine ilişkin, öğrencilere psiko-sosyal desteklerini duygusal ve sosyal destek sağlayarak, kendilerini ifade edecekleri ortamlar oluşturarak, motivasyonlarını yüksek tutarak, güler yüzle eğitim vererek ve onların sosyalleşmelerini sağlayarak yapabileceklerini ifade etmektedirler. Buna karşın öğretim süreçlerinde dramadan faydalanarak, öğrencilere geri bildirimde bulunarak, yaparak ve yaşayarak öğreterek, çoklu zekâ uygulamalarını kullanarak, öğretim sürecini eğlenceli hale getirerek ve öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanarak daha etkili hale geleceğini ifade etmektedirler. Öğretmenler dezavantajlı çocuklara yönelik olarak da çalışmalar yapılmasını, öğrencilere kitap desteği verilmesini, internet altyapısının hazırlanması ve internete erişimin kolaylaştırılması gibi fiziki, teknik altyapı ve materyalleri hazırlayarak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamada etkili olacağını ifade etmektedirler. Öğretmenler öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için eski konuların yeni konularla birlikte işlenmesini, program dahilinde çalışmalar yapılmasını ve programın yeniden düzenlenip işe koyulmasını ifade etmektedirler. Bunların yanı sıra ailelerle iş birliğinin kurulması için ailelerle iletişim halinde olunması ve ailelere eğitim verilmesi gerektiğinin önemli olduğuna değinmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate how learning losses can be overcome by taking the opinions of teachers about which methods should be used by schools related to program adaptation combined with distance education, which will meet the needs of students in the best way. The research was conducted in the case study pattern of the qualitative approach. In the study, the criterion (criteria) study group type, which is one of the purposeful study group types, was used to determine the participants. The study group of the research consisted of 9 teachers working in Ortaca district of Muğla Province. The data of the research were collected through a semi-structured opinion form. The data of the research were analyzed by content analysis. According to the results of the research, in the interviews with the teacher who voluntarily participated in the research, they talk about 21 basic education-learning behavior losses seen in students during the epidemic process. The teachers stated that during the epidemic, the students mostly had learning losses and problems such as basic behavioral disorders, learning losses in mathematics lessons, distraction, writing skills, learning losses in the 1st grade, and unauthorized speech. They state that teachers can provide psycho-social support to students regarding the elimination of learning losses, by providing emotional and social support, creating environments where they can express themselves, keeping their motivation high, providing education with a smiling face and ensuring their socialization. On the other hand, they state that they will become more effective by making use of drama in their teaching processes, giving feedback to students, teaching them by doing and experiencing, using multiple intelligence applications, making the teaching process fun, and making use of teaching methods and techniques. Teachers state that they will be effective in meeting the needs of students by preparing physical and technical infrastructure and materials such as conducting studies for disadvantaged children, providing books to students, preparing internet infrastructure and facilitating internet access. Teachers express that old subjects should be treated together with new subjects, studies should be carried out within the program, and the program should be rearranged and put to work in order to meet student needs. In addition, they mentioned that it is important to be in contact with families and to provide training to families in order to establish cooperation with families.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics