HALK DANSI İCRACILARININ ÖZYETERLİLİK VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE PERFORMANS KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-21 22:43:51.0
Language : Türkçe
Konu : Sahne Sanatları
Number of pages: 361-386
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel danslar toplumlara ait kültürel gelenekler, toplum tarihi, geçim kaynakları ve coğrafi bilgileri içeren öğelerin nesiller boyunca aktarımında önemli bir taşıyıcı durumundadır. Kültürel kimliğin belirlenmesine ve aktarımına katkıda bulunarak toplumun "kültürel gelişiminde" önemli bir rol oynamaktadır. Tamda bu noktada geleneksel dansların kitlelere sunuluş biçimi ciddi önem kazanmaktadır. Geleneksel danslarımızın sahne sanatlarının diğer unsurlarıyla biçimlendirilip sahnelendiği günümüz profesyonel dans hayatında sıkça karşılaşılan sahne performans kaygısı ve dans özyeterlik ile özgüven ilişkisi tespitinin yapılması ve betimsel bir yolla açıklaması halk dansı icracıları ve eğitmenleri açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın örneklemi 212 kadın ve 162 erkek (n=374) Türk halk oyunları dansçısından oluşmaktadır. Çalışmada, Halk dansları icracılarının dans özyeterlik durumlarının tespiti için Tokinan, B. ve Bilen. S. (2010) tarafından geliştirilen tek faktörlü “Beden Dili ve Dansa İlişkin Özyeterlik Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Halk oyunları dansçılarının dans özgüven durumlarının tespiti için Tokinan, B. (2008) tarafından geliştirilen “Özgüven Değerlendirme Testi” kullanılmıştır Halk oyunları dansçılarının sahne performans kaygı durumlarının ölçülmesi amacıyla, Çarkçı, J. ve Mercan, Ç. S. (2020) tarafından geliştirilen “Çarkçı Bale Lisans Öğrencileri Performans Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak, araştırmaya katılan dansçıların dans özgüven, özyeterlik düzeyleri ile dans performans kaygıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu, dans özgüvenin, dans performans kaygısı üzerinde negatif yönde ve anlamlı etkisi olduğu, dans özyeterliğin, dans performans kaygısı üzerinde negatif yönde ve anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Traditional dances are an important carrier for the transmission of cultural traditions, community history, livelihoods and geographical information of societies through generations. They play an important role in the "cultural development" of society by contributing to the determination and transmission of cultural identity. At this point, the way traditional dances are presented to the masses gains serious importance. In today's professional dance life, where our traditional dances are shaped and staged with other elements of performing arts, it is important for folk dance performers and instructors to determine and explain in a descriptive way the relationship between stage performance anxiety and dance self-efficacy and self-confidence, which are frequently encountered in professional dance life. The sample of the research consists of 212 female and 162 male (n=374) Turkish folk dance dancers. In the study, in order to determine the dance self-efficacy status of folk dance performers, Tokinan, B. and Bilen. S. (2010), the one-factor "Self-Efficacy Assessment Form for Body Language and Dance" was used. "Self-Confidence Assessment Test" developed by Tokinan, B. (2008) was used to determine the dance self-confidence of folk dance dancers. "Çarkçı Ballet Undergraduate Students Performance Anxiety Scale" developed by Çarkçı, J. and Mercan, Ç. S. (2020) was used to measure the stage performance anxiety of folk dance dancers. As a result, it was concluded that there was a significant relationship between dance self-confidence, self-efficacy levels and dance performance anxiety of the dancers participating in the study, dance self-confidence had a negative and significant effect on dance performance anxiety, and dance self-efficacy had a negative and significant effect on dance performance anxiety.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics