GENEL MUHASEBE DERSİNDE OYUNLAŞTIRMA: KAHOOT! ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-147
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 16:29:45.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 1-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim alanında web tabanlı oyun uygulamalarının yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte eğlenceli bir rekabet ortamı oluşturularak öğrencilerin sınıf içinde eğlendiği, motive olduğu ve akademik anlamda başarısının da arttığı dersler gerçekleşmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı web tabanlı oyun uygulamalarından biri olan Kahoot’u Genel Muhasebe dersinde uygulayarak dersi alan Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin derse katılımları, motivasyonları ve performansları üzerindeki etkisini incelemektir. Yarı yapılandırılmış mülakat formu aracılığıyla yapılan görüşmelerle elde edilen veriler değerlendirilerek Kahoot uygulamasının Genel Muhasebe dersi eğitimine katkısı olup olmadığı değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda öğrencilerin çoğunluğu tarafından Kahoot uygulamasının Genel Muhasebe dersinde rekabet ortamı oluşturarak dersi daha eğlenceli hale dönüştürdüğü, derse katılımı arttırdığı ve motivasyona olumlu yönde katkı sağladığının belirtildiği görülmüştür. Kahoot uygulamalarının haftada bir kez ve en az 15 soru olacak şekilde uygulanmasının uygun olacağı Türk ve yabancı öğrenciler tarafından önerilmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu sınıf içi testlerde Kahoot’u kâğıt temelli yapılan testlere tercih ettikleri ve uygulamanın en önemli olumsuz yanı olarak ise internet bağlantı sorunu olduğu belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

As web-based game applications began to become widespread in the field of education, a fun competitive environment was created and lessons started to be held in which students had fun in the classroom, were motivated and their academic success increased.The aim of this study is to examine the effect of Kahoot, one of the web-based game applications, on the course participation, motivation and performance of Turkish and foreign students taking the course by applying it in the General Accounting course. By evaluating the data obtained from the interviews conducted through the semi-structured interview form, it was evaluated whether the Kahoot application contributed to the General Accounting course education. As a result of the data obtained, it was seen that the majority of the students stated that the Kahoot application created a competitive environment in the General Accounting course, making the course more fun, increasing participation in the course and contributing positively to motivation. It has been suggested by Turkish and foreign students that it would be appropriate to implement Kahoot applications once a week with at least 15 questions. It was stated that the majority of students preferred Kahoot to paper-based tests in in-class tests, and the most important negative aspect of the application was the internet connection problem.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics