SAĞLIKLI YETİŞKİNLERDE NARSİSTİK KENDİLİK BOYUTU VE MİZAÇ TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-21 22:21:48.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 338-349
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlıklı bir narsisizm, doğuştan getirilen duygulanım potansiyelleri ile ilişkilendirilebilir mi? Bu konudaki tartışmalar süregitse de Jung, Kohut, Jacobson, Mahler gibi psikanalistler kuramlarını bu soruya olumlu yanıt vererek oluşturmaya başlamıştır. Bu araştırmada, narsisizmin gelişimsel bir tanımını yapmış ve tedavi edilebilmesine önemli katkılar sağlamış olan Kohut’un Kendilik Psikolojisi kuramı temel alınarak afektif mizaç grupları içinde narsistik boyutların dağılımları incelenmiştir. Kümeleme örneklem yöntemiyle araştırmaya dahil edilen 662 (361 kadın ve 301 erkek) sağlıklı yetişkin katılımcının narsistik kendilik boyutlarından aldıkları puanlar ile afektif mizaç puanları, t testi, varyans analizleri, korelasyon tabloları ve çoklu doğrusal regresyon modelleri oluşturularak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Savunmacı Büyüklenmeci Narsistik Kendilik puanları, depresif mizaçtan %35.6, siklotimik mizaçtan %17.4, anksiyöz mizaçtan %12.7 oranında pozitif yönde etkilenmektedir. Sağlıklı Büyüklenmeci Narsistik Kendilik puanları ise, hipertimik mizaçtan %38.6 oranında pozitif yönde, depresif mizaçtan ise %21.9 oranında negatif yönde etkilenmektedir. Sonuçlar, narsistik kendiliğin büyüklenmeci boyutunun, doğuştan getirilen duygulanım potansiyelleriyle istatistiksel olarak anlamlı ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Hipertimik mizaç, kendiliğin sağlıklı bir narsisizm düzeyinde gelişebilmesi için avantaj sağlamaktadır. Depresif mizaç ise bulgular doğrultusunda kendiliğin sağlıksız kutuplarda gelişmesine etki eden en yaygın faktör olarak değerlendirilebilir.

Keywords

Abstract

Could narcissism be associated with innate affective potentials in healthy people? Although the debates on this subject continue todays on academic level, psychoanalysts such as Jung, Kohut, Jacobson and Mahler had started to form their theories by answering this question positively. In this study, the distribution of narcissistic dimensions among different temperament types was examined based on Kohut's Self Psychology theory, which defined narcissism as a developmental structure and made significant contributions to its treatment. The narcissistic self-dimension scores and affective temperament scores of 662 (361 women and 301 men) healthy adult participants included in the research with the cluster sampling method were evaluated by creating t test, variance analysis, correla-tion tables and multiple linear regression models. According to the findings, defensive grandiose narcissis-tic self-scores are positively affected 35.6% by depressive temperament, 17.4% by cyclothymic tempera-ment and 12.7% by anxious temperament. Healthy grandiose narcissistic self-scores are Hyperthymic tem-perament has 38.6% positive impact and depressive temperament has 21.9% negative impact on healthy grandiose self. The results show that the grandiose dimension of the narcissistic self has a statistically signi-ficant relationship with innate affective potentials. Hyperthymic temperament provides an advantage for the self to develop at a healthy level of narcissism. In line with the findings, depressive temperament can be considered as the most common factor affecting the development of the self in unhealthy poles.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics