COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ ÖNCESİ VE SONRASI EL HİJYEN ALIŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-21 22:19:19.0
Language : İngilizce
Konu : Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Number of pages: 494-508
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, insanların günlük yaşam alışkanlıklarında köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu çalışma, COVID-19 pandemisi öncesi ve sonrasında bireylerin el hijyeni alışkanlıklarında farklılık olup olmadığını karşılaştırmayı amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmada veriler çevrimiçi anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anket soruları, katılımcıların sosyodemografik özelliklerini, COVID-19 pandemisi öncesi alışkanlıklarını ve COVID-19 pandemisi sonrası alışkanlıklarını değerlendirmektedir. El hijyeni puanı 5'li Likert tipi 20 soru ve bir günde el yıkama sayısı kullanılarak hesaplanmıştır. Pandemi öncesi ve pandemi sonrası dönemler için el hijyeni puan ortalamaları karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya 538 gönüllü (406 kadın, 131 erkek ve 1 transseksüel erkek) dahil edildi. Likert tipi ölçekte hazırlanan sorulara verilen cevaplar her bir katılımcı için değerlendirildi. Pandemi öncesinde 194 (%36,06) katılımcı günde 6-10 kez ellerini yıkadığını belirtirken, sadece 60 (%11,15) katılımcı günde 20 ve daha fazla kez ellerini yıkadığını belirtmiştir. Pandemi sonrasında ise 143 (%26,58) katılımcı günde 20 ve daha fazla kez (p<0,001) ellerini yıkadığını belirtti. Pandemi öncesi ortalama el hijyeni puanı 81.89 ± 15.76 (24 ile 105 arası) iken, pandemi sonrası 94.69 ± 12.65 (24 ile 105 arası) idi.

Sonuç: Katılımcıların COVID-19 pandemisi sonrası el yıkama sıklığı ve ortalama el hijyeni puanlarının COVID-19 pandemisi öncesine göre daha yüksek olduğu belirlendi. Hijyen alışkanlıklarında güçlü olumlu değişimler gösteren çalışmamızdaki veriler ışığında el hijyeninin önemi bir kez daha görülmüştür.

Keywords

Abstract

Objective: The COVID-19 pandemic, which affects the whole world, has brought about radical changes in people's daily living habits. This study aimed to compare whether there is a difference in individuals' hand hygiene habits before and after the COVID-19 pandemic.

Methods: The data in this descriptive study were collected by using online survey method. The survey questions evaluate the sociodemographic characteristics of the participants and their habits before the COVID-19 pandemic and their habits after the COVID-19 pandemic. Hand hygiene score was calculated by using 20 5-point Likert type scale questions and the number of handwashing in a day. Hand hygiene mean score was compared for the pre-pandemic and post-pandemic periods.

Results: 538 volunteers (406 females, 131 males and 1 transgender male) were included in the study.  When the responses to the questions prepared in the Likert type scale were evaluated for each participant. While 194 (36.06%) participants reported that they washed their hands 6-10 times a day before the pandemic, only 60 (11.15%) participants stated that they washed their hands 20 or more times a day. 143 (26.58%) participants stated that they washed their hands 20 or more times a day (p<0.001) after the pandemic. The average hand hygiene score was 81.89 ± 15.76 (between 24 and 105) before the pandemic and 94.69 ± 12.65 (between 24 and 105) after the pandemic.

Conclusions: It was determined that the handwashing frequency and average hand hygiene scores of the participants after the COVID-19 pandemic were higher than before the COVID-19 pandemic. In the light of the data in our study, which showed strong positive changes in hygiene habits, the importance of hand hygiene is seen once again.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics