SOFRA SERAMİĞİ ÜRETİMİNDE STEAM YAKLAŞIMI SÜRECİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 23:26:28.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 1-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Seramik, kullanılmaya başlandığı ilk günden bu yana pek çok alanda insanların yaşamını kolaylaştıran bir madde olmuştur. Ayrıca gelişen teknoloji ile birlikte sağlıktan uzay sanayiine, sanatsal üretimden endüstriyel alana kadar çok farklı sektörlerde aranan bir malzemedir. Endüstriyel sofra seramiği, seramiğin kullanım alanlarının en yoğun olanlarından biridir. İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım eden ürünlerden biri olan sofra seramikleri, dünyadaki bu alanda ortaya çıkan rekabetçi ortamdan etkilenmektedir. Sofra seramiği alanında söz sahibi olan her ülke bulunduğu coğrafyanın değerlerinden yararlanarak bu rekabetçi ortamda tutunmaya çalışmaktadır. Ancak sadece bulundukları coğrafyanın değerlerini yeterli bulmayan ülke veya şirketler, farklı yöntemler geliştirmektedirler. Bu yöntemlerden biri STEAM yaklaşımıdır. STEAM, bilimin, teknolojinin, mühendisliğin, sanatın ve matematiğin holistik bir anlayış ile niçin bir arada kullanılması gerektiğini ifade eden bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın sofra seramiği üretiminde nasıl, nerede ve ne düzeyde kullanıldığı bu araştırmanın gerekçesini oluşturmuştur. Bu gerekçeden hareket ile ilgili literatür taranmış, uygulama örnekleri incelenmiş, endüstriyel anlamda geliştirilen ve ticarileşen uygulama örnekleri analiz edilmiştir. Araştırmada hem genel tarama hem de nitel araştırma desenlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda Kütahya ilinde bulunan Keramika firmasının üretim süreç ve yöntemleri, dekor ve form tasarımları incelenmiş; özgün olarak üretilen sofra seramiği üretim sürecindeki STEAM yaklaşımı gözlemlenmiş, fotoğraflanmış, analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Sofra seramiği üretimi yapan firmaların, bir ürünün başlangıcından son tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen evresinde, işletmelerin kendisini geliştirebilmesini sağlamak için STEAM bileşenlerinin birbirlerini nasıl olumlu etkilediği ve nasıl yararlanılması gerektiği bu araştırmada elde edilen sonuçlardan biri olmuştur. STEAM yaklaşımının endüstriyel alanda hem kavram hem de uygulama açısından nasıl gerçekleştirildiğine dair uygulama örneklerinin analizi, gerçek yaşamda bu yaklaşımın nasıl uygulanabildiğinin gösterilmesi açısından önemlidir. Bu araştırmada ortaya konulan sofra seramiği örneklerinde olduğu gibi diğer sektörlerdeki uygulanma biçimlerinin de literatüre kazandırılması için analizler yapılması ve bunların yaygın etkisinin arttırılması için yayınlara dönüştürülmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

Ceramics has been a material that has made people's lives easier in many areas since the first day it was used. In addition, with the developing technology, it is a sought-after material in many different sectors, from healthcare to space industry, from artistic production to industrial areas. Industrial dinner ware is one of the most intensive usage areas of ceramics. Dinner ware ceramics, one of the products that help meet people's basic needs, are affected by the competitive environment that has emerged in this field in the world. Every country that has a say in the field of dinner ware is trying to survive in this competitive environment by taking advantage of the values of its geography. However, countries or companies that do not find the values of their geography sufficient are developing different methods. One of these methods is the STEAM approach. STEAM is an approach that expresses why science, technology, engineering, art and mathematics should be used together with a holistic understanding. How, where and to what extent this approach was used in dinner ware production constituted the rationale for this research. Based on this justification, the relevant literature was scanned, application examples were examined, and industrially developed and commercialized application examples were analysed. Both general survey and qualitative research designs were used. In the qualitative dimension of the research, the production processes and methods, decor and form designs of the Keramika company in Kütahya were examined; The STEAM approach in the production process of indigenous dinner ware was observed, photographed, analysed and interpreted. One of the results obtained in this research was how STEAM components positively affect each other and how they should be used to ensure that companies that produce dinner ware ceramics can improve themselves from the beginning of a product until it reaches the end consumer. Analysis of application examples of how the STEAM approach is implemented in the industrial field in terms of both concept and application is important to show how this approach can be applied in real life. As in the dinner ware examples presented in this research, analysed should be made to include the application methods in other sectors to the literature and their widespread impact should be turned into publications to increase their widespread impact.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics