GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KEMAN DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2023-145
Number of pages: 500-509
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kısaca tavır veya davranış olarak tanımlanabilecek tutum, bireylerin duygusal olarak gelişimlerinin bir ürünü olarak ortaya çıkmakta, bireylere olumlu veya olumsuz bir durum karşısında o duruma yaklaşma ya da o durumdan uzaklaşma hissi vermektedir.  Bu his öğrenme sürecinde öğrencilerin ilgili bilgi ve beceri kazanımlarına etki ettiğinden söz konusu süreçte tutumlar önemli bir yere sahiptir. Bu önem doğrultusunda araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) öğrencilerinin keman dersine yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırma betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. İlgili veriler Doğan tarafından (2017) geliştirilen “Keman Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022/2023 eğitim-öğretim yılında Samsun İlkadım GSL’nde 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında öğrenim gören ve çalgı eğitimi kapsamında keman eğitimi alan 34 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma bulguları doğrultusunda GSL’de çalgı eğitimi kapsamında keman eğitimi alan öğrencilerin keman dersine olan tutumlarının çoğunlukla olumlu yönde olduğu (x̄=3,36) sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Attitude, which can be briefly defined as attitude or behavior, emerges as a product of individuals' emotional development and gives individuals the feeling of approaching or moving away from a positive or negative situation. Since this feeling affects students' acquisition of relevant knowledge and skills in the learning process, attitudes have an important place in this process. In line with this importance this research examines Fine Arts High School (FAHS) students' attitudes to violin lessons. The research is a descriptive field study. The relevant data were collected using the “Attitude Scale Towards Violin Lessons” developed by Doğan (2017). The study group of the research consists of 34 students studying in the 9th, 10th, 11th and 12th grades of Samsun İlkadım FAHS in the 2022/2023 academic year and receiving violin education within the scope of instrument education. In line with the research findings, it was concluded that the attitudes of the students who received violin education within the scope of instrument education at FAHS towards violin lessons were mostly positive (x̄=3.36).

Keywords