SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN SAĞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: SOSYOLOJİK BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2023-145
Number of pages: 312-325
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Spor, fiziksel aktivite ve sağlık arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkiyi inceleyen birçok çalışma vardır. Bu çalışmalar spor ve fiziksel aktivitenin sağlığı korumak ve geliştirmek için önemli olduğunu göstermektedir. Ancak spor ve fiziksel aktivitenin dozu, süresi, yoğunluğu ve türüne bağlı olarak bazı olumsuz etkileri de olabilir. Öte yandan bu yakın ilişki tarihsel, kültürel ve bilimsel etkilerin sonucunda oluşmuştur. Tarihsel süreç içerisinde sağlık ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla düzenli spor ve fiziksel aktiviteye yönelik farkındalık artmış ve bu aktivitelere katılım istenilen seviyeye ulaşamasa da bu yönde ortak bir toplumsal bilinç oluşmuştur. Bu dönüşüm süreç sosyolojik olarak incelenebilir. Spor ve fiziksel aktivite, sağlıkçılık ve tıbbileştirme süreçleriyle yakından ilgilidir. Sağlıkçılık sağlığı korumak ve geliştirmek için bireyler üzerinde baskı yaratıp spor ve fiziksel aktiviteye katılımı etkilerken, tıbbileştirme tıbbi yaklaşım ve terminolojileri bu alana dahil etmiştir. Bu süreçler sporun ve fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam tarzıyla bağlantısının vurgulanmasında etkili olmaktadır. Ancak bu süreçlerin etkisinin aşırıya kaçması bireylerin sağlığına zarar verebilir. Aşırı sağlıkçılık stres, baskı, beden imajı ve özsaygı sorunlarına neden olabilir. Tıbbileştirme ise sporu olumsuzluklara indirgeyebilir ve kişisel deneyimi azaltabilir. Bu nedenle spor, fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisinde hem kitlesel hem de profesyonel düzeyde dengeli bir yaklaşım benimsenmesi önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

There is a close relationship between sports, physical activity and health, which is examined in multiple studies. These studies show that sports and physical activity are important for protecting and improving health. However, sports and physical activity can also have some negative effects depending on their level, duration, intensity and type. On the other hand, this close relationship is a product of historical, cultural and scientific effects. In the course of time, awareness has been raised with regard to doing regular sports and physical activities in order to enhance health and life quality and a common social awareness has been formed in this regard despite the failure to achieve the desired level of participation in such activities. This transformation can be analysed in terms of process sociology. Sports and physical activity are closely related to healthism and medicalization processes. While healthism affects participation in sports and physical activity by putting pressure on individuals to protect and improve health, medicalization has introduced medical approach and terminology to this field.  These processes are effective in emphasizing the link between sports and physical activity and a healthy lifestyle. Nevertheless, an excessiveness in the impact of such processes may be harmful to health. Excessive healthism can lead to issues such as stress, pressure, body image and self-respect. Medicalization may reduce sports to negative aspects and weaken personal experience. For this reason, it is important to adopt a balanced approach towards the relationship between sports, physical activity and health both on a mass and professional level.

Keywords