KÜRESEL KRİZLERİN TURİZM ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ: COVİD-19 PANDEMİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2023-145
Number of pages: 476-499
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm sektörü sahip olduğu hassas yapısı sebebiyle iç ve dış çevrede meydana gelebilecek her türlü durum karşısında kolayca zarar görebilmektedir. Ülkeler açısından oldukça önemli bir gelir kapısı olan turizm talebinde meydana gelen azalma turizm işletmelerinin gelir kaybetmesine sebep olmaktadır. Özellikle küresel bazda meydana gelen krizler turizm endüstrisine daha fazla zarar vermektedir. Turizm hareketliğin de azalmasına sebep olan bu krizler beraberinde ekonomik krizleri de getirmektedir. 2019 yılında küresel bir kriz olarak ilan edilen covid-19 salgını hem toplumsal hayatı hem de çalışma hayatını olumsuz etkilemiştir. Bu tezin amacı, covid-19 pandemisinin turizm endüstrisi üzerindeki ekonomik etkilerini ortaya koymaktadır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul ilinde bulunan dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan yöneticiler araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Turizm yöneticileri ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüz yüzü görüşme sağlanarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler oluşturulan mantıksal kodlar ile açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda otel işletmelerinin bu süreçte ekonomik sorunlar yaşadığı ve bu sorunlarla başa çıkmak için kısa süreli ya da tamamen kapanma, iş görenlerin işten çıkarılması ve maliyetlerin azaltılması gibi önlemler aldıkları görülmektedir. Pandemi sonrasında işletmelerin yaşadıkları en önemli problem ise ekonomik sıkıntılar sebebiyle işten çıkan personelin geri dönmemesidir. Bu durum sektörde nitelikli personel sıkıntısını meydana getirmektedir.

 

Keywords

Abstract

Due to its sensitive structure, the tourism sector can be easily damaged by any situation that may occur in the internal and external environment. A decrease in tourism demand, which is a very important source of income for countries, causes tourism enterprises to lose income. Especially crises occurring on a global basis cause more damage to the tourism industry. These crises, which cause a decrease in tourism mobility, also bring economic crises. In 2019, the covid-19 pandemic, which was declared as a global crisis, negatively affected both social and working life. The aim of this thesis is to reveal the economic effects of the covid-19 pandemic on the tourism industry. In line with this purpose, managers working in four- and five-star hotel establishments in Istanbul constitute the sample of the study. Data were collected by conducting face-to-face interviews with tourism managers through a semi-structured interview form. The collected data were tried to be explained with the logical codes created. As a result of the research, it is seen that hotel businesses experienced economic problems in this process and took measures such as short-term or complete closure, laying off employees and reducing costs to cope with these problems. The most important problem experienced by businesses after the pandemic is that the personnel who left their jobs due to economic difficulties do not return. This situation creates a shortage of qualified personnel in the sector.

Keywords