ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSININ DUPONT FİNANSAL ANALİZ SİSTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-145
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-07 21:42:32.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 247-262
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören ve ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait finansal performansının DuPont finansal analiz tekniği ile incelenmesidir. Analiz sonucunda sektörün aktif devir hızının 2020, 2021 ve 2022 yıllarında pozitif olduğu; aktif karlılığı, özsermaye karlılığı ve net kar marjının ise 2020 yılında negatif, 2021 ve 2022 yılında pozitif gerçekleştiği belirlenmiştir. Sektör verilerinin borçlanma oranı dışında yıllar itibariyle pozitif artış gösterdiği tespit edilmiştir. Analiz neticesinde 2022 yılında tüm firmaların net kar marjı ve aktif devir hızı değerlerinin pozitif düzeyde olduğu ve bu durumun bir sonucu olarak aktif karlılık değerlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 2022 yılında net kar marjı ve aktif devir hızı artışı sonucunda özsermaye karlılığı artmıştır. Net kar marjı açısından denizcilik 2022, 2021 ve 2020 yıllarını kapsayan 3 yıllık süreç dikkate alındığında, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin DuPont analizi verilerine göre en iyi performansı gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The primary aim of this study is to investigate the financial performance of firms operating in the transportation sector and listed on the Borsa Istanbul (BIST) for the years 2020, 2021, and 2022 using the DuPont financial analysis technique. The analysis reveals that the asset turnover of the sector was positive in the years 2020, 2021, and 2022; while the asset profitability, equity profitability, and net profit margin were negative in 2020 and positive in 2021 and 2022. Except for the debt ratio, the sector data showed a positive increase over the years. The analysis results indicate that in 2022, all firms exhibited positive values in net profit margin and asset turnover, resulting in higher asset profitability. Furthermore, due to the increase in net profit margin and asset turnover in 2022, equity profitability also improved. In terms of net profit margin, considering a 3-year period spanning 2022, 2021, and 2020, it was determined that Trabzon Port Management Inc., a firm in the maritime sector, demonstrated the best performance according to DuPont analysis data.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics