İMAM HATİP LİSELERİNDE DİSİPLİN CEZASI ALMIŞ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE İNCELEME

Author:

Year-Number: 2023-145
Number of pages: 510-530
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Denizli ilinde imam hatip liselerinde disiplin cezası alan öğrenciler üzerine inceleme ve bu inceleme sonucunda disiplin cezasının öğrencide oluşturduğu duygu ve düşüncelerinin, arkadaşlarının ve ailelerin öğrencilere yaklaşımlarını göz önünde bulundurarak, istenmeyen davranışın kaldırılmasında ve istendik davranışların kazandırılmasını sağlayıp sağlamadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel bir durum araştırması planlanmış ve çalışma grubu olarak Denizli ili Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki imam hatip liselerinde öğrenim gören ve bu okullarda 2018-2019 öğretim yılında disiplin cezası almış öğrenciler olarak belirlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesi için betimsel analiz tekniğinin kullanılmıştır. Çalışma için yapılacak araştırmada veri toplama aracı olarak disiplin cezası alan 12 öğrenci ile yapılacak görüşmedir. Bunun için hazırlanan görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir: Disiplin cezası istenmeyen davranışın tekrardan sergilenmemesinde öğrencilerin tamamına yakınında etkili olduğu görülmüştür. Öğrencilerin istenmeyen davranışları sergilememe nedenlerinde ise bir üst cezayı alma korkusu, ailesinin tepkisinden çekinme ve siciline işlenme düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Disiplin cezalarının öğrencilerin okul içerisinde ve dışarısında kural olarak benimseyip olumlu davranış göstermede yetersiz olduğu görülmektedir. Ancak disiplin cezası sonrasında öğrencilerle yapılan rehberlik faaliyetleri kapsamındaki yönlendirmeler, ailelerin yapıcı yaklaşımları öğrencinin hatalarına daha objektif bakmasında, kuralları benimseyerek olumlu davranış göstermede daha istekli olmasında etkili olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda okullarda öğrencilere belirli aralıklarla okul kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılmalıdır. Olumsuz davranışın cezalandırılmasının yanı sıra olumlu davranışlar pekiştirilmelidir. Ailelerin öğrenci üzerinde etkisi görüldüğünden ailelerle işbirliğine gidilerek olumsuz davranışlara karşı önleyici çalışmalar yapılmalıdır. Disiplin cezaları öğretmenlerin görüşlerinin yanı sıra öğrencilerin de görüşleri göz önüne alınarak geleneksel disiplin yaklaşım ve modelleri yerine günümüzde geçerliliği daha yüksek olan disiplin yaklaşımları ve modelleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir

Keywords

Abstract

Non-Thesis Master’s Project, Department of Educational Sciences, Educational Administration Supervision Planning and Economics Department Project Advisor: Assoc. Doc. Dr. Funda NAYİR May 2020, 46 Pages The aim of the study is to present an analysis on students subjected to disciplinary actions in Imam Hatip High Schools in the province of Denizli and to present whether disciplinary actions were effective in eliminating undesirable behaviors and achieving terminal behaviors by considering students’ feelings and opinions towards disciplinary actions and attitudes of their friends and parents towards students. A qualitative case study was used in the research and the students who were studying in Imam Hatip High Schools in Merkezefendi and Pamukkale districts of the province of Denizli and subjected to disciplinary actions in these schools in the 2018-2019 school year were formed the study group. Descriptive analysis method was used to evaluate the data. Interviews with 12 students subjected to disciplinary actions were used as data collection tools. An interview form developed for this purpose was used. The results obtained in this study are as follows: Disciplinary actions have been found to be effective in preventing almost all the students from exhibiting undesirable behaviors for the second time. The main reasons why students avoided exhibiting undesirable behaviors are the fear of being subjected to further disciplinary action, getting reactions from their parents and having a disciplinary record in their disciplinary file. On the other hand, disciplinary actions have been found to be insufficient to encourage students to adopt desirable behaviors inside and outside the school. The results have revealed that guidance provided by the school counselling service and parents’ constructive approach in the wake of the disciplinary action have found to be effective in enabling students to reevaluate their mistakes from an objective point of view and become more willing to exhibit desirable behaviors by embracing the code of conducts. As the result of the study, it is suggested that students should be informed periodically about the code of conducts by their schools. In addition to penalizing undesirable behaviors, desirable behaviors should also be reinforced. Given the fact that ix parents have influence over students, it is necessary that preventive practices, in collaboration with parents, should be undertaken against undesirable behaviors. Discipline policies need to be revised in the light of the contemporary approaches and methods of discipline having higher validity, instead of the traditional approaches and methods of discipline. In addition, teachers’ opinions, as well as students’ opinions, should be taken into account.

 

Keywords