GIDA GÜVENLİĞİ ALGISININ SOKAK LEZZETLERİNİ SATIN ALMA TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-145
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-07 21:23:17.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 163-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma yerli ziyaretçilerin gıda güvenliği bilgisinin sokak lezzeti satın alma davranışına etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çerçevede İzmir ilini ziyaret ederek sokak lezzeti tüketen 533 yerli ziyaretçiden anket tekniği kapsamında araştırma verileri toplanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan analizlerde gıda güvenliği bilgisi için beş boyut (kişisel hijyen, çapraz bulaşma, temizlik, pişirme ve koruma ve personel sağlığı) tespit edilmiştir. Sokak lezzeti satın alma davranışı için ise dört boyut (gıda kalitesi, hizmet kalitesi, hijyen ve çekicilik) belirlenmiştir. Araştırmada yerli ziyaretçilerin demografik ve diğer özellikleri ile gıda güvenliği bilgisi ve sokak lezzeti satın alma davranışları farklılık testleri kapsamında karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda görülmektedir ki basit doğrusal regresyon analizi kapsamında gıda güvenliği bilgisinin sokak lezzeti satın alma davranışını etkilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte gıda güvenliği bilgisi alt boyutları olan kişisel hijyen ve çapraz bulaşmanın sokak lezzeti satın alma davranışını etkilediği ortaya çıkmıştır. Ancak alt boyutlardan temizlik, pişirme ve koruma ve personel sağlığının sokak lezzeti satın almaya etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This research aims to determine the effect of local visitors' food safety knowledge on their street food purchasing behavior. In this context, research data were collected within the scope of the survey technique from 533 local visitors who visited the province of Izmir and consumed street food. Five dimensions (personal hygiene, cross-contamination, cleaning, cooking and protection, and personnel health) were determined for food safety information in the analyses with the data obtained. Four dimensions (food quality, service quality, hygiene, and attractiveness) were determined for street food purchasing behavior. In the research, demographic and other characteristics of local visitors, food safety knowledge, and street taste purchasing behaviors were compared within the scope of different tests. As a result of the research, it is seen that within the scope of simple linear regression analysis, it has been determined that food safety information affects the buying behavior of street food. However, it has been revealed that personal hygiene and cross-contamination, which are the sub-dimensions of food safety knowledge, affect street food purchasing behavior. However, it has been determined that the sub-dimensions of cleaning, cooking and preservation, and personnel health do not affect purchasing street food.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics