SİGORTALANAN OLAYA KUSUR İLE SEBEBİYET VERİLMESİNİN SİGORTA TEMİNATINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-146
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-21 22:29:03.0
Language : Türkçe
Konu : Medeni Hukuk
Number of pages: 405-414
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

TTK da sigorta ettirenin sözleşmede öngörülen sigortalı olunan olayın gerçekleşmesine sebebiyet vermesi halinde sigorta tazminatının ve sigorta bedelinin ödenmesine etkisi düzenlenmiştir. Olayın ihmal veya kasıt ile gerçekleşip gerçekleşmediği ve kusur oranı tazminatı etkileyen en önemli unsurlardır. Türk Ticaret Kanunu’nun 1429’uncu maddesinin 1’inci fıkrası göre “Sigortacı, aksine sözleşme yoksa sigorta ettirenin, sigortalının, lehtarın ve bunların hukuken fiillerinden sorumlu bulundukları kişilerin ihmallerinden kaynaklanan zararları tazmin ile yükümlüdürhükmü çerçevesinde “kusur” kavramının ne anlama geldiğini incelemek faydalı olacaktır. Kusur, hukuka aykırı davranmanın kabulü olarak ifade edilebilir. Görünüş biçimleri ise kast ve ihmal olarak ikiye ayrılır. Kast, hukuka aykırı sonucun bilinmesi ve istenmesi şeklinde tanımlanırken ihmal, sonucun meydana gelme olasılığın gözealınması olarak tanımlanabilir. İhmal ağırlık derecesine göre; ağır ihmal ve hafif ihmal olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur. Burada ayıtedici husus, aynı durum ve şartlarda ortalama kişilerin göstermesi gereken, özen ve dikkati göstermemesi ağır ihmal; çok dikkatli ve özenli kişilerin ise üzerlerine düşen ve kendilerinden beklenebilecek dikkat ve özeni göstermemeleri ise hafif ihmal olarak değerlendirilmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1429’uncu maddesi kapsamında sayılan kişilerin, sigorta teminatı kapsamındaki olayın vukuunda kasdi davranışı veya ihmali davranışı önem arzetmekte olduğundan çalışmamızda bu ayrı düzenlemeleri inceleyeceğiz.

Keywords

Abstract

In the TCC, the effect of the policyholder on the payment of the insurance indemnity and the insurance cost is regulated in case the insured event stipulated in the contract causes the realization of the event.Whether the incident occurred by negligence or willful intent and the rate of defect are the most important factors affecting the compensation. According to the first paragraph of Article 1429 of the Turkish Commercial Code, to examine what the concept of "fault" means within the framework of the provision "The insurer is obliged to compensate the damages arising from the negligence of the insured, the insured, the beneficiary and the persons for whom they are legally responsible", unless there is a contract to the contrary. It will be useful. Fault can be expressed as the acceptance of unlawful behavior. Appearance forms are divided into two as intent and negligence. While intent is defined as knowing and wanting the unlawful outcome, negligence can be defined as risking the possibility of the outcome. According to the degree of neglect; It has been subjected to a dual distinction as gross negligence and light negligence. The distinguishing point here is that the average person does not show the care and attention that should be shown under the same conditions and conditions, gross negligence; The fact that very careful and attentive people do not show the attention and care that can be expected from them is considered as slight negligence. We will examine these separate regulations in our study, since the willful behavior or negligent behavior of the people who are considered within the scope of Article 1429 of the Turkish Commercial Code, in the event of the event within the scope of insurance coverage.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics