BİLİŞSEL KOÇLUK YÖNTEMİ VE BİLİŞSEL FARKINDALIK STRATEJİSİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-148
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-09 21:27:02.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 206-217
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan çalışmada, ortaöğretim öğrencilerinin epistemolojik inançları ve derse yönelik tutumları üzerinde bilişsel koçluk yöntemi ve bilişsel farkındalık stratejisinin etkisini incelemeyi amaçlanmıştır. Araştırma, ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılarak yapılmıştır. Çalışma grubu, devlet okulu statüsünde bir ortaöğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Örnekleme yöntemiyle belirlenen amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak, araştırma 10. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Deney grubundaki öğ-renciler, veli izni ve gönüllülük esasına dayanarak belirlenmiştir. Deney grubunda 18 öğrenci, kontrol grubunda ise 29 öğrenci yer almaktadır. Deney grubunda yer alan öğrencilere matematik dersinde yer alan fonksiyon konusu bilişsel koçluk yöntemi ve bilişsel farkındalık stratejisi kullanılarak işlenmiştir. Kontrol grubunda ise öğretim programında yer aldığı şekliyle fonksiyon konusu anlatılmıştır. Çalışma öncesinde deney grubuna ön test uygulaması yapılmıştır. Çalışma bitiminde ise hem deney hem kontrol grubuna son test uygulaması yapılmıştır. İncelemeler sonucunda deney grubunun ön test ve son test verileri arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Buna karşın günlük olarak daha fazla matematik çalışan öğrencilerin son test değerlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of the study was to investigate the effects of cognitive coaching and cognitive mindfulness strategies on the epistemological beliefs and attitudes towards the lesson of secondary school students. The research was conducted using a pre-test-post-test control group design. The study group consisted of students attending a public secondary school. A purposive sampling method was used, and the research was carried out with 10th-grade students. The participants in the experimental group were determined based on parental consent and voluntariness. The experimental group consisted of 18 students, while the control group consisted of 29 students. In the experimental group, the topic of functions in mathematics was taught using cognitive coaching and cognitive mindfulness strategies, while in the control group, the topic was taught according to the curriculum. Prior to the study, a pre-test was administered to the experimental group. At the end of the study, both the experimental and control groups were given a post-test. The results of the analysis indicated that there was no significant difference between the pre-test and post-test data of the experimental group. However, it was found that students who engaged in more daily mathematics practice showed a significant difference in their post-test scores.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics