DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜKLERİNİN AZALTILMASINDA SANAT TERAPİSİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ: TERAPİ Mİ EĞİTİM Mİ?

Author :  

Year-Number: 2023-143
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-24 13:29:57.0
Language : İngilizce
Konu : Psikoloji
Number of pages: 140-154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Psikoterapi yaklaşımlarının temel amacının işlevsel olmayan tutum ve davranışları değiştirmek olduğu söylenebilir. Değişime yol açan psikoterapi yöntemlerinin terapötik etkililiği, diğer bir deyişle hedef davranış, belirti ya da bozukluktaki değişim ile müdahale arasında nedensel bir ilişki kurulması etkililik çalışmaları ile incelenmektedir. Duygu düzenleme süreçleri birçok psikopatolojinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, sanat terapisi programının bireylerin duygu düzenleme güçlüklerini azaltmadaki etkisini incelemek ve aynı uygulamaların deneyimsel bir şekilde yürütülen sanat terapisi eğitimine katılan bireylerin duygu düzenleme güçlüklerini azaltmadaki etkisi ile karşılaştırmaktır. Araştırmada birinci deney grubuna sanat terapisi programı, ikinci deney grubuna ise sanat terapisi eğitimi uygulanmıştır. Çalışmaya psikoloji lisans ve psikoloji yüksek lisans öğrencileri katılmıştır. Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği'nden yüksek puan alan ve gönüllü olan bireyler rastgele örnekleme yöntemi ile birinci deney grubuna (11) ve ikinci deney grubuna (11) atanmıştır. Program her iki deney grubuna da haftada bir kez olmak üzere toplam on oturum ve her oturum 180 dakika süreyle uygulanmıştır. Her iki gruba da program koordinatörü tarafından geliştirilen aynı program uygulanmıştır. Grupları kendi içlerinde karşılaştırmak için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, sanat terapisi programına katılan bireylerin duygu düzenleme güçlüklerinin azaldığı ve sanat terapisi eğitim programına katılan bireylerin ön test ve son test puan ortalamaları arasındaki farkın .05 düzeyinde anlamlı olmadığı bulunmuştur. Bu açıdan bakıldığında diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi sanat terapisi için de tedavi motivasyonu önemli bir konudur. Değişime hazır olmanın ve iyileşme yolunda adımlar atmanın duygu düzenlemede önemli bir faktör olduğu ifade edilebilir.

Keywords

Abstract

It can be said that the main goal of psychotherapy approaches is to change dysfunctional attitudes and behaviors. The therapeutic effectiveness of psychotherapy methods that lead to change, in other words, the establishment of a causal relationship between the change in the target behavior, symptom or disorder and the intervention is examined through effectiveness studies. Emotion regulation processes play an important role in the development of many psychopathologies. The aim of this study is to examine the effect of the art therapy program on reducing the emotion regulation difficulties of individuals and to compare it with the effect of the same practices on reducing the emotion regulation difficulties of individuals participating in art therapy training, which is carried out in an experiential way. In the study, art therapy program was applied to the first experimental group and art therapy training was applied to the second experimental group. Psychology undergraduate and psychology graduate students participated in the study. Individuals who scored high on the Difficulties in Emotion Regulation Scale and volunteered were assigned to the first experimental group (11) and the second experimental group (11) by random sampling method. The program was applied to both experimental groups once a week for a total of ten sessions, each session lasting 180 minutes. The same program developed by the program coordinator was applied to both groups. Wilcoxon Signed Rank Test was used to compare the groups within each other. As a result, it was found that the emotion regulation difficulties of the individuals who participated in the art therapy program decreased, and the difference between the mean pre-test and post-test scores of the individuals who participated in the art therapy training program was not significant at the .05 level. From this point of view, treatment motivation is an important issue for art therapy as in other treatment methods. It can be stated that being ready for change and taking steps towards recovery is an important factor in emotion regulation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics