HOFSTEDE TEORİSİNE GENEL BİR BAKIŞ; TÜRKİYE VE CEZAYİR SINIFLANDIRMA

Author :  

Year-Number: 2023-143
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-17 16:47:02.0
Language : İngilizce
Konu : İşletme
Number of pages: 287-305
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ulusal kültür hem bireyler hem de uluslararası şirketler için uluslararası yönetim ve ekonomi alanlarında uzun süredir araştırmaların odak noktası olmuştur. Belirli bir ülkenin kültürünü anlamak, özellikle yerel operasyonlarını yönetmek için gurbetçilere güvenen çok uluslu şirketler için çok önemlidir. Hofstede'nin 2011'de yayınlanan çalışması, çeşitli ülkelerdeki kültürel farklılıkları anlamak için bir çerçeve sunduğu için büyük ilgi topladı. Bu araştırma, Hofstede'nin kültürel çerçevesini incelemeyi amaçlamaktadır ve özellikle iki ülkeye, Türkiye ve Cezayir'e odaklanmaktadır. Kültürel boyutlarını keşfederek ve karşılaştırarak, bu çalışma altı boyutta bu uluslar arasındaki hem benzerlikleri hem de farklılıkları belirlemeyi amaçlamaktadır. Türkiye ve Cezayir'deki kültürel boyutların değerlendirilmesi ve karşılaştırılması, her ülkenin kültürel özelliklerine ve tercihlerine ilişkin değerli bilgiler sağlayabilir. Bu tür analizler, bireylere ve kuruluşlara kültürel nüansları anlamada, etkili kültürler arası iletişimi kolaylaştırmada ve bu ülkelerle ilişki kurarken karar alma süreçlerine bilgi sağlamada yardımcı olabilir. Araştırmacılar, kültürel boyutları inceleyerek, her ülkedeki iş ortamını ve kişilerarası etkileşimleri şekillendiren değerler, inançlar ve davranışlar hakkında önemli bilgileri ortaya çıkarabilir. Bu bilgi, başarılı kültürler arası iş birliklerini teşvik etmede ve farklı kültürel geçmişlere sahip bireyler ve kuruluşlar arasında karşılıklı anlayışı geliştirmede etkilidir.

Keywords

Abstract

National culture has long been a focal point of research in the fields of international management and economics, both for individuals and international companies. Understanding the culture of a particular country is crucial, especially for multinational corporations that rely on expatriates to manage their local operations. Hofstede's work, published in 2011, has garnered considerable attention as it introduced a framework for understanding cultural differences across various countries. This research aims to delve into Hofstede's cultural framework and specifically focuses on two countries, Turkey and Algeria. By exploring and comparing their cultural dimensions, this study seeks to identify both the similarities and differences between these nations across six dimensions. The evaluation and comparison of cultural dimensions in Turkey and Algeria can provide valuable insights into the cultural characteristics and preferences of each country. Such analysis can aid individuals and organizations in understanding the cultural nuances, facilitating effective cross-cultural communication, and informing decision-making processes when engaging with these countries. By examining the cultural dimensions, researchers can uncover important information about values, beliefs, and behaviors that shape the business environment and interpersonal interactions within each country. This knowledge is instrumental in promoting successful cross-cultural collaborations and fostering mutual understanding between individuals and organizations from different cultural backgrounds.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics