BAĞLAMA EĞİTİMİ ALANINDA YAYIMLANMIŞ MAKALELERİN EĞİLİMLE-Rİ - BİR İÇERİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-143
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-17 16:10:57.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 67-82
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, Türkiye’de bağlama eğitimi alanında yayımlanmış olan makaleleri araştırma yöntemleri, veri toplama araçları, çalışma grupları ve tematik açıdan incelemek ve çalışmaların alana sağladığı katkıları tespit etmektir. Bu amaçla öncelikle, Google Akademik, DergiPark Akademik, TR Dizin ve Sobiad veri tabanlarında “bağlama” anahtar kelimesi üzerinden tarama yapılmıştır. Tarama sonunda 97 çalışmaya ulaşılmıştır. İnceleme sonucunda; bağlama eğitimi alanıyla ilgili olan ve 2010 – 2022 yılları arasında yayınlanan 48 makalenin veri havuzu için uygun olduğuna karar verilmiştir. Çalışmalar içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda; çalışmaların metodolojik olarak en çok tarama modeli (f= 22) ve teorik (f= 18) yaklaşıma göre yapılandırıldığı; veri toplama aracı olarak sırasıyla en çok doküman analizi (f= 21), anket (f= 14) ve görüşme formunun (f= 13) kullanıldığı; çalışma grubu olarak da en çok yine dokümanların tercih edildiği saptanmıştır. Makalelerde konu eğilimlerinin ise sıklık durumuna göre sırasıyla öğretim süreci değerlendirme (f= 17), yöntem/teknik (f= 11), materyal inceleme (f= 10) ve materyal önerisi (f= 6) sunmaya yönelik olduğu belirlenmiştir. Çalışmalarda, bağlama eğitimi alanında yaşanan sorunlara çözüm üretme çabasının ön planda olduğu görülmüştür. Sonuçların, konuyla ilgili çalışma yapacak olan araştırmacılara bazı ipuçları sunması beklenmektedir.

 

Keywords

Abstract

The aim of the research is to examine the articles published in the field of baglama education in Turkey in terms of research methods, data collection tools, study groups and subject areas and to determine their contributions to the field. For this purpose, firstly, Google Akademik, DergiPark Akademik, TR Index and Sobiad databases were searched using the keyword "baglama". At the end of the search, 97 studies were reached. As a result of the examination; It was decided that 48 articles related to the field of baglama education and published between 2010 and 2022 are suitable for the repository. Studies were analyzed by content analysis method. As a result of the analysis; the studies were methodologically structured mostly according to the survey model (f= 22) and theoretical (f= 18) approach; document analysis (f= 21), questionnaire (f= 14) and interview form (f= 13) were used as data collection tools, respectively; As the working group, it was determined that the documents were mostly preferred. It has been determined that the subject tendencies in the articles are oriented towards evaluation of the teaching process (f= 17), method/technique (f= 11), material review (f= 10),  and material suggestion (f= 6), respectively, according to the frequency. In the studies, it has been seen that the effort to find solutions to the problems experienced in the field of baglama education is at the forefront. It is expected that the results will provide some clues to the researchers who will work on the subject.   

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics