TELEOLOJİK VE DEONTOLOJİK KURAM TEMELİNDE İŞ AHLAKI: VAN İLİ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2023-142
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-26 23:30:19.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 498-515
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, ahlaki yaklaşımları esas alan teleolojik ve deontolojik kuramlar temelinde Van İlinde hizmet vermekte olan özel sağlık kuruluşlarında çalışan işgörenlerin, iş ahlakına yönelik yaklaşımlarını ölçmeye yöneliktir. Bu kapsamda sağlık alanında halen hizmet vermeye devam eden ve biri kurumsal olmak üzere toplam üç özel sağlık kuruluşunda çalışan işgörenler ile, yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini; Otomasyon görevlileri, Hasta bakıcılar, Sekreterler, Hasta Kayıt çalışanları, Destek hizmetleri, Güvenlik birimi, Hemşir ve Hemşireler, Sağlık hizmetleri gibi direkt olarak hastalarla muhatap olan  ya da muhatap olabilecek pozisyonlarda görev alan işgörenler oluşturmaktadır. Dolayısıyla çalışmada Tabakalı örnekleme modeli uygulanmıştır. Araştırma kapsamındaki veriler, bilgisayar destekli istatistiksel analiz programlarından SPSS20 kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, betimleyici analiz, açıklayıcı doğrulayıcı faktör analizleri, t-testleri,  regresyon ve korelasyon analizlerine tabi tutulmuştur. Yapılan analizlerde, işgörenlerin meslek icrası sırasında yaklaşımları (teleolojik ya da deontolojik yaklaşımlar) ile iş ahlakı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Keywords

Abstract

This study, on the basis of teleological and deontological theories based on moral approaches, aims to measure the approaches to business ethics of employees working in private health institutions in Van. In this context, a face-to-face survey was conducted with the employees working in a total of three private health institutions, one of which is corporate and still continuing to serve in the field of health. The sample of the study consists of employees who work in positions that directly deal with patients or may be interlocutors such as Automation officers, Patient caregivers, Secretaries, Patient Registrars, Support services, Security unit, Nurses and Nurses, Health services. Therefore, the stratified sampling model was applied in the study. The data within the scope of the research were analyzed using SPSS20, one of the computer-assisted statistical analysis programs. The obtained data were subjected to descriptive analysis, exploratory confirmatory factor analyses, t-tests, regression and correlation analyzes. In the analyzes made, it was concluded that there is a significant relationship between the approaches of the employees during the performance of their profession (teleological or deontological approaches) and business ethics.

 

Keywords