HEDEF UYUMLULUĞU BAĞLAMINDA AKADEMİK NORM KADRO UYGULA-MASININ DEĞİŞİM ALICILARI ÜZERİNE ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2023-142
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-14 14:20:12.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 60-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda üniversitelerin artması ile birlikte akademik kadro ihtiyacına yönelik planlama zorlukları Yükseköğretim Kurumu tarafından norm kadro yönetmeliği ile aşılmaya çalışılmaktadır. Kamu kaynaklarında verimlilik ve etkinlik sağlamak amacıyla 2 Kasım 2018 tarihinde “Devlet Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Ancak Türk Kamu Örgütlenmesi bakımından hizmet yerinden yönetim kurumu olan üniversitelerin farklılaşan ihtiyaçları nedeniyle bu yönetmeliğin uygulama zorlukları sahada tartışılmaktadır. Bu tartışmalardan bir tanesi de akademisyenlerin bu yönetmeliğe yönelik vermiş oldukları tepkisel bakış açısıdır. Hedef uyumluluğu yaklaşımı açısından değerlendirildiğinde akademisyenlerin verdiği farklı reaksiyonlar bireysel ve örgütsel anlamda farklı hedeflere sahip olmalarından kaynaklı olup, özellikle akademik unvan ilerleyişindeki bireysel ve kolektif hedeflerin uyumsuzluğu nedeniyle Norm Kadro Yönetmeliği tüm akademisyenler tarafından aynı doğrultuda yorumlanmamaktadır. Bu çalışmada, hedef uyumluluğu yaklaşımı bağlamında Norm Kadro Yönetmeliğinin değişim alıcıları olan akademik personel üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve akademik personelin durumu nasıl algıladığına yönelik bir durum tespiti yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle örgütlerde değişimin nasıl algılandığı, değişimin hedefleri ile personelin hedefleri arasında uyum ya da uyumsuzluğun değişim süreçlerini nasıl etkilediği literatür kapsamında irdelenmiştir. Sonrasında ise Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarının örgütsel yapılanması ve norm kadro düzenlemesine ilişkin bir durum tespiti yapılmıştır. Çalışmamızda araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Amaçlı örneklem yöntemi kapsamında belirlenen araştırma grubu ile veriler toplanmıştır. Veriler görüşme yöntemi ile elde edilerek içerik analizine tabi tutulmuştur. Veri toplama sürecinde farklı unvanlara sahip öğretim üyelerinin görüşleri alınarak, yöneltilen sorular çerçevesinde değişim alıcılarının norm kadro uygulamasını nasıl değerlendirdikleri araştırılmıştır. Sonuç olarak Yükseköğretim kurumlarında uygulamaya geçirilen norm kadro düzenlemesi akademik personel açısından terfi sorunları yaratacağı, akademik personel istihdamında -özellikle belirli unvanlar açısından- sorunlu alanlar oluşturacağı çıkarımı yapılmıştır.

Keywords

Abstract

With the increase in universities in recent years, the planning difficulties for the need for academic staff are tried to be overcome by the Higher Education Institution with the norm staff regulation. In order to ensure efficiency and effectiveness in public resources, “Regulation on Determination and Use of Academic Staff Norm Staffs in State Higher Education Institutions” came into effect on November 2, 2018. However, the implementation difficulties of this regulation are discussed in the field due to the differing needs of universities, which are institutions of service decentralization in terms of Turkish Public Organization. One of these discussions is the reactionary perspective of academics towards this regulation. The different reactions given by the academicians in terms of target compatibility are due to the fact that they have different individual and organizational goals, and the Norm Staff Regulation is not interpreted in the same direction by all academicians, especially due to the incompatibility of individual and collective goals in the progression of the academic title. In this study, it is aimed to determine the effects of the Norm Staff Regulation on the academic staff who are the change recipients in the context of target compliance and to make a due diligence on how the academic staff perceives the situation. In this context, first of all, how change is perceived in organizations, how the harmonization or incompatibility between the goals of change and the goals of the personnel affects the change processes has been examined within the scope of the literature. Afterwards, a situation determination was made regarding the organizational structure of Higher Education Institutions in Turkey and the norm staff regulation. In our study, qualitative research method was preferred as the research method. The research group was determined within the scope of Purposeful Sampling method. The data were obtained by interview method and subjected to content analysis. In the data collection process, the opinions of faculty members with different titles were taken and it was researched how the change recipients evaluated the norm staff regulation within the framework of the questions asked. As a result, it has been deduced that the norm staff regulation implemented in higher education institutions will create promotion problems for academic staff, and will create problematic areas in the employment of academic staff especially in terms of certain titles.

Keywords