MARKA ŞEHİR OLUŞTURULMASINDA KENTSEL REKREASYON FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-23 12:59:52.0
Language : Türkçe
Konu : Pazarlama
Number of pages: 77-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde şehirler, çeşitli amaçlar doğrultusunda değer yaratıcı faaliyetlerde bulunmaya ve diğer şehirlerden kendilerini farklılaştırma ihtiyacı içine girmişlerdir. Bu amaçla küresel açıdan değer katıcı ve farklılık yaratıcı, bireyler tarafından ilgi odağı olacak bir şehir imajının oluşturulması misyonu doğrultusunda hareket edilmesi, şehrin sahip olduğu temel değerlerine yönelik etkin tanıtımının yapılması önemli olmaktadır. Şehir imajının oluşmasında, şehirde yaşayan insanların etkileşimleri sonucu ortaya çıkan kültür ve şehrin tarihi dokusu, coğrafi konumu, ulaşım imkanları, ziyarete gelen kişilerin zamanlarını keyifle geçirebilecekleri alanların varlığı ve bu deneyimlerini problemsiz bir şekilde sonlandırmaları olumlu katkılar sağlarken aynı zamanda şehrin bilinirliğini arttırarak, marka olarak bir kimlik kazanmasında da önemli rol oynamaktadır. Bir şehrin markalaşmasına yönelik çabalar, şehrin geleceğine yönelik bir vizyonunun oluşmasına katkı sağlarken, belirlenen bu vizyon şehrin markalaşma sürecinde tüm paydaşlarına kendi hedeflerini belirleme ve bu hedeflere yönelme konusunda destekleyici bir amaca hizmet etmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, marka şehir oluşturulmasında ve yön verilmesinde şehirdeki rekreasyon alanlarına yönelik faaliyetlerin rolünün tespit edilmesi ve bilişsel ve duygusal değerlerin, şehir markalaşması üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın evrenini, Kastamonu’da yaşayan ya da şehir dışından gelerek şehirdeki rekreasyon alanlarını ziyaret eden kişiler üzerinde planlanmış olup araştırmanın örneklemini random yöntem ile seçilmiş 294 ziyaretçi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemlerinden anket tekniği kullanılmış olup, anketler online ortamdan toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre şehir markalaşmasına ait boyutlardan bilişsel ve duygusal çekicilikler ile şehir imajı arasında (r=0,629; p<0,001) anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda şehir markalaşması alt boyutlarından rekreasyonel hizmet kalitesi değişkeni ile şehir imajı arasında da (r=0,672; p<0,001) pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Şehirde yaşayan bölge halkı ve idari yöneticilerin şehir markalaşması ve imaj çalışmalarında bu etmenleri dikkate alarak hareket etmesi, bu konu ile ilgili marka bilinci farkındalığı ve bilinirliğini arttırıcı çeşitli faaliyetlerin arttırılması şehrin turizm sektörü içerisinde sadece etkinlik turizmi açısından değil başta yerel mutfak olmak üzere çeşitli turizm çeşitliliği açısından hem bireysel hem de toplu olarak turistlerin çekilmesinde önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

Today, cities need to engage in value-creating activities for various purposes and differentiate themselves from other cities. For this purpose, acting in line with the mission of creating a city image that will be the center of attention by individuals who make a difference globally plays an important role in the effective promotion of the city's core values. Culture and historical texture of the city, geographical location, transportation facilities, the existence of areas where visitors can spend their time with pleasure and ending these experiences without any problems contribute positively to the formation of the city image. These elements also play an important role in increasing the awareness of the city and gaining an identity as a brand city. While the efforts made for the branding of a city contribute to the formation of a vision for the future of the city, it also supports all stakeholders in the city's branding process in determining their own goals and heading towards these goals. In this direction, the aim of the research is to determine the role of recreational activities in creating and directing the brand city, and to examine whether cognitive and emotional values have a significant effect on city branding. The universe of the research consists of people living in Kastamonu or people visiting recreational areas in the city, and the sample of the research has been carried out with 294 visitors selected by random method. As one of the data collection methods, questionnaire method has been used in the research. The questionnaires have been collected online. According to the results of the research, it has been determined that there is a significant relationship between the cognitive and emotional attractions, which are the dimensions of city branding, and the image of the city (r=0.629; p<0.001). At the same time, a positive and significant relationship has been found between the recreational service quality variable, which is one of the sub-dimensions of city branding, and the city image (r=0.672; p<0.001). It is important for the local community and administrators living in the city to act by taking into account these factors in city branding, image studies, and increasing the brand city awareness. Considering these factors, it is thought that tourists will be attracted to the city more by providing tourism diversity, such as local cuisine tourism.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics