COVID-19 ANKSİYETESİ İLE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2023-142
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-24 13:30:00.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 456-474
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anksiyete, mevcut COVID-19 pandemisi sırasında genel nüfusun yaşadığı psikolojik sorunlardan biridir. Toplum içinde ve bazı meslek gruplarında COVID-19 pandemisi ile ilgili anksiyete seviyesi oldukça artmıştır. Salgının son durumu göz önüne alındığında, sağlık okuryazarlığı ve COVID-19 arasındaki ilişkiyi değerlendiren literatürün oldukça yetersiz kaldığı görülmektedir.  Sağlık okuryazarlığı ile ilgili literatür ve teoriye dayanarak, sağlık okuryazarlığı düzeyi yüksek olan kişilerin, el yıkama, yüz maskesi takma ve fiziksel mesafe gibi salgını kontrol altına almaya yardımcı olabilecek davranışları benimseme olasılığının daha yüksek olması beklenebilir. Bununla birlikte, sağlık okuryazarı olmak, COVID-19 salgınının ruh sağlığı üzerinde neden olduğu anksiyetenin etkisini de azaltabilir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin mevcut sağlık okuryazarlığı düzeyleri ile COVID-19 anksiyete düzeylerini belirlemek ve COVID-19 anksiyetesi ile sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ölçeklerin geçerliği belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirliğin hesaplanmasında ise Cronbach Alpha değeri kullanılmıştır. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ise korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizlere göre sağlık okuryazarlığı ile koronavirüsü anksiyetesi arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sağlık okuryazarlığı alt boyutlarından bilgiye erişim ve uygulama ile koronavirüs anksiyetesi arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Anxiety is one of the psychological problems experienced by the general population during the current COVID-19 pandemic. The level of anxiety related to the COVID-19 pandemic has increased considerably in the community and in some professional groups. Considering the current state of the pandemic, the literature assessing the relationship between health literacy and COVID-19 is quite insufficient.  Based on the literature and theory on health literacy, one might expect that people with higher levels of health literacy would be more likely to adopt behaviors that could help contain the pandemic, such as hand washing, wearing face masks, and physical distancing. However, being health literate may also reduce the impact of anxiety caused by the COVID-19 pandemic on mental health. The aim of this study was to determine teachers' current levels of health literacy and COVID-19 anxiety and to examine the relationship between COVID-19 anxiety and health literacy. Confirmatory factor analysis was used to determine the validity of the scales and Cronbach Alpha value was used to calculate the reliability. In addition, correlation analysis was used to determine the relationship between variables. According to the analysis, it was determined that there was a negative relationship between health literacy and coronavirus anxiety. In addition, it was determined that there was a statistically significant negative relationship between access to and application of information, one of the sub-dimensions of health literacy, and coronavirus anxiety.

Keywords