KEMAN EĞİTİMİNDE HALK EZGİLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-142
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-14 12:14:21.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 448-455
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada halk ezgilerinin keman eğitiminde kullanımına ilişkin yazılan ve keman eğitimine katkı sağlayan lisansüstü tezlere yer verilmiştir. Araştırmanın amacı Keman eğitiminde halk ezgilerinin kullanımı üzerine hazırlanan lisansüstü tezleri farklı değişkenlere göre sınıflandırarak incelemektir. Bu araştırma, konuyla ilgili yapılacak olan diğer araştırmalara ışık tutması ve araştırmacılara yardımcı kaynak olması bakımından önemlidir. Bu araştırmada nitel veri toplama araçların kullanılmıştır ve durum çalışması desenindedir. Yükseköğretim Kurulu Tez Dokümantasyon Merkezi'nde kayıtlı "keman eğitimi" anahtar kelimesiyle ulaşılan 216 tez araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Bu tezlerden keman eğitiminde halk ezgilerinin kullanımı üzerine yazılmış 26 lisansüstü tez ise örneklem grubunu oluşturmaktadır. Örneklem grubundaki tezler türlerine, yıllarına, üniversitelerine, enstitülerine, araştırma yöntemlerine, veri toplama araçlarına ve konularına göre doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmada, tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu ve en çok tezin 2019 yılında tamamlandığı ve en çok tezin Gazi Üniversitesi'nde hazırlandığı bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca en fazla tezin Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde hazırlandığı, tezlerde genel olarak nitel araştırma yönteminin kullanıldığı, veri toplama araçlarından ise en çok kaynak taramanın kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca en fazla tezin halk ezgilerini keman eğitimi için uyarlama konusunda yazıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, graduate theses written on the use of folk melodies in violin education and contributing to violin education were included. The aim of the research is to examine the graduate theses prepared on the use of folk melodies in violin education by classifying them according to different variables. This research, it is important to shed light on the research to be done on the subject and to be a helpful resource for researchers. Qualitative data collection tools were used in this research and it is in the case study pattern. The 216 theses reached with the keywords "violin education" registered in the Thesis Documentation Center of the Council of Higher Education constitute the universe of the research. Of these theses, 26 graduate theses written on the use of folk melodies in violin education constitute the sample group. The theses in the sample group were examined by document analysis method according to their types, years, universities, institutes, research methods, data collection tools and subjects. In the research, it was found that the vast majority of theses are master's theses and the most theses were completed in 2019 and the most theses were prepared at Gazi University. In addition, it was determined that the most theses are prepared at the Institute of Educational Sciences, the qualitative research method is generally used in theses, and the most resource scanning is used from data collection tools. In addition, it was concluded that the most dissertations were written on adapting folk melodies to violin education.

Keywords