STRINDBERG’İN GÜÇLÜ OYUNUNDAKİ KADIN KARAKTERİN SESSİZLİĞİNİ SÖYLEME ÇEVİRMEK

Author:

Year-Number: 2023-142
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-24 13:28:47.0
Language : Türkçe
Konu : Sahne Sanatları
Number of pages: 293-305
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadınlar, dünden bugüne tarihsel süreç içerisinde erkek egemenliğine maruz kalarak ataerkil ideolojinin çevrelediği sınırlıklar içerisinde yaşamış ve toplumsal olarak patriarkal sistem tarafından birçok tahakküme maruz kalmıştır. Toplumsal olarak yaşatılan bu eril tahakkümün araçlarından birisi de dildir. İktidarın söylemini oluşturan dil, toplumu etkileyen ve yönlendiren ideolojik bir araçtır. Yazınsal alanda tiyatro metinleri üzerinden de oluşturulan bu eril dil, oyun karakterleri aracılığıyla iletilmekte ve kadın karakterler bu dile karşılık sessiz, karşılık veremeyen, susturulan konumda ele alınmaktadır. Nitekim 19. yüzyılın önemli yazarlarından August Strindberg’in döneminin kadına bakışını ve kadının toplumsal konumunu eserlerinde olduğu gibi yansıtarak ele aldığı metinlerinden biri olarak 1889 yılında yazdığı “Güçlü” adlı tiyatro metni de, kadınların bu eril dil üzerinden tahakküm altına alındığının örneğini oluşturmaktadır. Metinde Bayan X tarafından Bayan Y karakterine dil aracılığıyla hakimiyet sağlanırken, Bayan Y karakteri bu söylemler karşısında sessizlik içerisinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, August Strindberg’in yazdığı “Güçlü” adlı tiyatro metnini feminist eleştirel söylem analizi yöntemiyle inceleyip dil aracılığıyla sağlanan hakim ideolojiyi ve toplumsal kalıp yargıları ortaya çıkarıp Bayan Y karakterinin sessizliğini söyleme çevirmek üzere feminist bakış açısından ve bakış açısının getirdiği feminist stratejilerden yararlanmaktır. Metinde eril dilin nasıl kadın karakterin söylemi haline getirildiği ve nasıl diğer kadın karakter üzerinden egemenliğin sağlandığı feminist eleştirel söylem analizi yöntemiyle ortaya konacak ve eril dil karşısında sessizliği bir direniş olarak söyleme çevirmek feminist stratejiler yoluyla araştırılacaktır.

Keywords

Abstract

Until today, women have been exposed to male domination in the historical process, lived within the boundaries of patriarchal ideology, and been socially exposed to many dominations by the patriarchal system. Language is one of the tools of this masculine domination that is kept alive socially. Language, which constitutes the discourse of power, is an ideological tool that affects and directs society. This masculine language, also created through theatrical texts in the literary field, is transmitted through the play characters. The female characters are handled in a silent, unresponsive, silenced position in response to this language. One of the text of August Strindberg, one of the important writers of the 19th century, in which he reflects the view of women of his period and the social position of women in his works, the theater text “The Stronger”, written in 1889, is an example of women being dominated through this masculine language. In the text, the character of Mrs. Y is dominated by Mrs. X through language. In contrast, the character of Mrs. Y is handled in silence in the face of these discourses. In this context, the study aims to analyze the play “The Stronger” written by August Strindberg with the method feminist critical discourse analysis and to reveal the dominant ideology provided through language and the social stereotypes. It is also to use the feminist point of view and feminist strategies brought by the point of view to turn the silence of the character of Mrs. Y into discourse. In the text, how the masculine language is made into the discourse of the female character and how the dominance over other female character is achieved will be revealed as a result of method feminist critical discourse analysis and this resistance will be examined through the feminist strategies.

Keywords