VERGİ GELİRLERİ, KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: AB ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2023-142
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-14 12:06:59.0
Language : Türkçe
Konu : Makro İktisat
Number of pages: 138-154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir ekonomide maliye politikası araçları vergi, borç ve harcamalardan oluşmaktadır. Ekonomik büyüme ise ülkeler açısından en önemli makroekonomik göstergedir. Hemen hemen tüm ülkelerin ekonomik kalkınma hedefine ulaşabilmelerinde vergiler, önemli rol oynamaktadır. Etkili bir vergi politikası, kamunun tahmini harcamalarını karşılayarak ekonomiye rekabet edebilirlik açısından önemli bir avantaj sağlar. Ayrıca, iç talebi canlı tutmaya yönelik kamu harcamalarının da ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkileri olmaktadır. Bu durum ülke veya ülke grupları açısından vergi gelirleri, kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği (AB) üyesi 24 ülke için vergi gelirleri, kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testinden elde edilen sonuçlar, AB ülkelerinde ekonomik büyüme ile kamu harcamaları arasında çift yönlü, vergi gelirlerinden ekonomik büyümeye tek yönlü yine vergi gelirlerinden kamu harcamalarına tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara göre, AB ülkelerinde sürdürülebilir büyüme açısından mevcut vergi politikalarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasının faydalı olacağı söylenebilir. Vergi gelirleri kamu harcamalarını teşvik etmeli, devletin satın alma gücünü düşürmemek için vergilendirme politikaları ekonomi politikalarıyla uyumlu olmalıdır. Ayrıca kamu harcamaları, daha çok sermayeye ve üretim altyapısına yönelik olmalıdır.

Keywords

Abstract

Fiscal policy instruments in an economy consist of taxes, debts and expenditures. Economic growth is the most important macroeconomic indicator for countries. Taxes play an important role in achieving the economic development goal of almost all countries. An effective tax policy provides an important competitive advantage to the economy by meeting the estimated public expenditures. In addition, public expenditures to keep domestic demand alive have positive effects on economic growth. This situation makes it necessary to examine the relationship between tax revenues, public expenditures and economic growth in terms of countries or country groups.   In this study, the causality relationship between tax revenues, public expenditures and economic growth for 24 European Union (EU) member countries was examined. The results obtained from the Dumitrescu and Hurlin (2012) panel causality test show that there is a bidirectional causality relationship between economic growth and public expenditures in EU countries, and a one-way causality relationship from tax revenues to economic growth and from tax revenues to public expenditures. According to these results, it can be said that it would be beneficial to ensure the sustainability of current tax policies in terms of sustainable growth in EU countries. Tax revenues should encourage public expenditures, and taxation policies should be compatible with economic policies in order not to reduce the purchasing power of the state. In addition, public expenditures should be directed more towards capital and production infrastructure.

Keywords