İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ WEB ARAYÜZ TASARIMININ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM İLKELERİ BAĞLAMINDA ANALİZİ VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2023-141
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-21 10:18:37.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 124-145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzecilik geçmişi günümüze aktarmanın etkili yollarından biridir. Müzecilik faaliyetleri önemini her daim korusa da hem teknolojinin gelişmesi hem de tüketici taleplerinin değişmesi ile birlikte dönüşüme uğramıştır. Dolayısıyla internetin gelişmesi ve yaygınlaşması müzeleri de etkilemiştir. Çağımızda insanların her anlamda internete ihtiyaç duyması müze ortamlarının da sanal müze olarak internete taşınmasını beraberinde getirmiştir. Sanal müzeler internet ortamının olanaklarıyla hem tanıtım yapan hem de sergilemeyi gerçekleştiren müzelerdir. Sanal müzelerde gerçekleştirilen sergileme veya tanıtımlar ziyaretçisine görsel iletişim sağlaması bakımından arayüz tasarımları aracılığı ile yapılmaktadır. Bu bağlamda sanal müzelerin arayüz tasarımları ziyaretçilerin kolaylıkla gezinmesine imkan sağlayıcı nitelikte, kolaylaştırıcı, ilgi çekici şekilde ve tasarım ilkeleri çerçevesinde planlanmalıdır. Özellikle son zamanlarda pandeminin de etkisiyle sanal müzelere olan ilgi fiziki müzelere oranla artmıştır. Bu nedenle tüm müzelerin internet ortamlarında bilinirliğini sağlaması için teknolojik altyapıya önem vermesi gereklilik haline gelmiştir. Bu teknolojik altyapılar tasarım ilkeleri doğrultusunda ele alınmalıdır. Araştırma kapsamında ele alınan İstanbul Oyuncak Müzesi çocuklar ve kültürümüzdeki oyuncak mirası bakımından önemlidir. Çalışmanın amacı oyuncak müzesinin önemini ortaya koyarak web arayüz tasarımını görsel iletişim tasarım ilkeleri bağlamında incelemektir. Araştırmada tarama modelinden yararlanılmış ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Oyuncak müzesi web sitesinin sanal gezi bakımından kullanılması, tasarımı, sitede yer alan bilgileri incelenmiş ve öğrenci çalışmaları ile desteklenmiştir. Bu bağlamda çalışmada İstanbul Oyuncak Müzesi’nin internet ortamında müzecilik faaliyetleri web arayüz tasarımı görsel iletişim tasarım çerçevesinde incelenerek ortaya koyulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, görsel iletişim tasarımı ilkelerinin müze web sitesi arayüzünde hem tanıtım hem de bilgilendirme yapması bakımından olumlu katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak müzeler yeni teknolojilerden ve görsel iletişim tasarımı ürünlerinden faydalanmalıdır.

Keywords

Abstract

Museology is one of the effective ways to transfer the past to the present. Although museum activities always maintain their importance, they have been transformed with the development of technology and the change in consumer demands. Therefore, the development and spread of the internet has also affected museums. In our age, people's need for internet in every sense has brought along the transfer of museum environments to the internet as virtual museums. Virtual museums are museums that both promote and exhibit with the possibilities of the internet environment. Exhibitions or promotions in virtual museums are made through interface designs in order to provide visual communication to the visitors. In this context, the interface designs of virtual museums should be planned in a way that allows visitors to navigate easily, in a way that is easy, interesting and within the framework of design principles. Especially recently, with the effect of the pandemic, the interest in virtual museums has increased compared to physical museums. For this reason, it has become a necessity for all museums to give importance to technological infrastructure in order to ensure their awareness on the internet. These technological infrastructures should be handled in line with design principles. The Istanbul Toy Museum, which is covered within the scope of the research, is important for children and the toy heritage in our culture. The aim of the study is to reveal the importance of the toy museum and to examine web interface design in the context of visual communication design principles. In the research, scanning model was used and content analysis method was used. The use of the toy museum website in terms of virtual travel, its design, and the information on the site were examined. In this context, in this study, the museum activities of the Istanbul Toy Museum in the internet environment were revealed by examining the web interface design within the framework of visual communication design. According to the findings, it has been observed that the principles of visual communication design make a positive contribution to the museum website interface in terms of both promotion and information. As a result, museums should benefit from new technologies and visual communication design products.

Keywords