YOZGAT KENTSEL SİT ALANI’NDA SAKINIM PLANLAMASI BAĞLAMINDA KENTSEL RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2023-141
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-15 12:56:12.0
Language : İngilizce
Konu : Şehir ve Bölge Planlama
Number of pages: 391-413
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dirençli sosyo-mekânsal bir yapı kurabilmek için yerleşim alanlarında sakınım planlaması kapsamında kentsel risklerin tespit edilmesi ve azaltılması sağlanmalıdır. Yerleşim alanları afetler dikkate alınarak planlanmadığı takdirde afetlere karşı dirençlilik azalmakta ve kırılganlıklar başlamaktadır. Kentsel sit alanları kültürel birikimin ve tarihsel bilincin gelişmesini sağlayan korunması gerekli alanlar olup bu alanlarda uygulanacak koruma politikalarının sakınım planlaması yaklaşımıyla oluşturulması gereklidir. Sakınım planlaması yaklaşımına göre koruma alanlarında alınan mekânsal kararların alan içerisindeki afet risklerini en aza indirme amacına hizmet etmesi beklenmektedir. Ancak kentsel riskleri görmezden gelen ya da önlemede yetersiz kalan plan kararları tarihi çevrelerin yok olmasına sebep olabilmektedir. Bu çalışmada Yozgat Kentsel Sit Alanı’nda kentsel risk analizleri yapılarak koruma amaçlı imar planı kararlarında bu riskleri önlemeye yönelik herhangi bir karar olup olmadığı açıklayıcı desen yöntemi kullanılarak ortaya konulmaktadır. Nihayetinde sit alanlarının özgün kimliğinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için öncelikle kentsel risklerin tespit edilmesi ve bu riskleri azaltmaya yönelik önlemlerin alınması gerektiği Yozgat Kentsel Sit Alanı örneklem alanında belirtilmekte olup bu sürecin de sakınım planlaması yaklaşımıyla gerçekleştirilmesinin önemi açıklanmaktadır.

Keywords

Abstract

In order to establish a resilient socio-spatial structure, urban risks should be identified and reduced within the scope of mitigation planning in residential areas. If residential areas are not planned considering disasters, resilience to disasters decreases and vulnerabilities begin. Urban protected areas are areas that need to be protected that enable the development of cultural accumulation and historical consciousness, and the conservation policies to be applied in these areas should be created with a mitigation planning approach. According to the mitigation planning approach, the spatial decisions taken in the protection areas are expected to serve the purpose of minimizing the disaster risks in the area. However, plan decisions that ignore urban risks or fail to prevent them may cause the destruction of historical environments. In this study, urban risk analyzes are made in Yozgat Urban Protected Area and it is revealed by using the explanatory design method whether there is any decision to prevent these risks in the zoning plan decisions for protection. In the end, it is stated in the Yozgat Urban Site sampling area that the urban risks should be determined first and measures should be taken to reduce these risks in order to preserve the original identity of the protected areas and transfer them to future generations, and the importance of carrying out this process with the mitigation planning approach is explained.

Keywords