DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİ YÖNTEMİNİN KORKU DUYGUSU ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2023-142
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-14 11:51:23.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 357-383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen farklı yaş grubundaki depremzede katılımcıların insan ilişkilerini geliştirme ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla dışavurumcu sanat terapi yöntemiyle korku duygularını aza indirgenmesi ve çizimlerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Verilen eğitim her bir oturumu 180 dakika süren toplamda 2 farklı grupla gerçekleştirilmiştir. 10 günlük olarak planlanan eğitim programı depremzede ailelerin farklı KYK yurtlarına yerleştirilmesi nedeniyle 5. günde sonlandırılmıştır. Bu çalışmada yer alan ısındırma, hikâye oluşturma, korku figürlerinin çizimleri ve değerlendirme çalışmaları planlanan eğitimin 2. günü yapılmıştır. İnsan ilişkilerini geliştirme ve sosyalleşme temelli verilen dışa vurumcu sanat yöntemindeki etkinlikler Olcay Güler ve Nur Dinçer Genç tarafından yazılan sanat terapisi kitabından birkaç etkinlik bütünleştirilerek alınmıştır. Çalışma grubu, tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak Konya iline göç eden yaşları 6-15 arası değişen 40 gönüllü katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verileri çözümlemek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlara göre insan ilişkilerini geliştirme ve sosyalleşme temelli eğitim öncesinde depremzede katılımcıların %91,67’sinin korkularını herhangi bir kişiyle paylaşmadığı, gergin, genellikle mutsuz ve iletişime kapalı oldukları saptanmıştır. Eğitim sırasında yaşanılan korkuyu en fazla %61,11 oran ile kalplerinde hissettikleri, yaşadıkları deprem korkusunu resimlerinde %38,89’’u çizmişken %61,11’i resmetmediği, çizim aşamasında %8,33’ü resimde belirtilen sınırın dışına çıkarken %91,67’sinin ise sınır dışına çıkmadığı, %41,67’sinin korkularının üzerine giderek yendiği, korktukları zaman ise en fazla oranla 58,33’ünün korkularından kaçtığı ve korku figürlerini komikleştirme sürecinde 36 katılımcıdan %66,67’si komik figür resmetmişken %33,33’ü resmine komik figür çizimi yapmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Eğitim sonunda daha önce duygularını ve korkularını paylaşmayan katılımcıların duygu ve korkularını paylaştığı, kendilerini daha rahat hissettiklerini, kurdukları cümleler ile iletişime açık hale geldikleri ve korkularının azaldığını, daha az korktuklarını ya da korktukları zaman korkularının komik hallerini hatırlayarak korkmayacaklarına dair geri dönütler alınmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reduce the feelings of fear and to examine the drawings of the earthquake survivors of different age groups, who were affected by the Kahramanmaraş-centered earthquake that occurred on February 6, 2023, with the expressive art therapy method in order to develop human relations and socialize them. The training provided was carried out with a total of 2 different groups, each session lasting 180 minutes. The training program, which was planned for 10 days, was terminated on the 5th day because the families of earthquake victims were placed in different KYK dormitories. Warming up, story creation, drawings of horror figures and evaluation activities in this study were carried out on the second day of the planned training. Activities in the expressive art method based on developing human relations and socialization were taken from the art therapy book written by Olcay Güler and Nur Dinçer Genç by integrating. The study group was carried out with 40 volunteer participants aged between 6 and 15 who migrated to the province of Konya using the random sampling method. A semi-structured interview form prepared by the researchers was used as a data collection tool in this study. Content analysis method was used to analyze the data. According to the results, it was determined that 91.67% of the earthquake survivors did not share their fears with anyone, they were tense, generally unhappy and closed to communication before the training based on developing human relations and socialization. The fear experienced during the training was felt in their hearts with a rate of 61.11% at most, 38.89% drew the fear of earthquakes in their paintings, 61.11% did not paint them, 8.33% went outside the specified limit in the drawing,  on the other hand, 91.67%, of them did not go out of the border, 41.67% of them overcame their fears, and when they were afraid 58.33% of them escaped from their fears and in the process of making the horror figures funny while 66.67% of the 36 participants painted funny figures, It was concluded that 33.33 % of them did not draw funny figures on their pictures. At the end of the training, feedback was received from the participants, who did not share their feelings and fears before, that they shared their feelings and fears, that they felt more comfortable, that they became more open to communication with the sentences they used, and that their fears decreased, that they were less afraid or that they would not be afraid by remembering the funny versions of their fears when they were afraid.

Keywords