SERGEY RAHMANİNOV’UN MÜZİĞİ VE ŞAN TRANSKRİPSİYONLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2023-141
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-08 23:06:48.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 353-376
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Romantik dönemin virtüöz piyanistlerinden ve önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen, ağırlıklı olarak piyano müziği yazan Sergey Vasilyeviç Rahmaninov’un solo piyano, iki piyano ve dört el için yazdığı eserlerin yanı sıra, farklı bestecilerin eserlerinden solo piyano için uyarladığı transkripsiyonlar’ı, yapıtları arasında önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında insan sesi için yazdığı sayısı yaklaşık sekseni bulan romansları, Romantik dönemde bestelenen şarkı türündeki önemli örneklerdendir. Bu araştırmada Rahmaninov’un bestecilik stili, eserleri ve piyanistliği ile birlikte,  doküman analizi yöntemi kullanılarak kendi bestelediği vokal eserleri ve toplam dört tane şarkıdan uyarladığı şan transkripsiyonları incelenmiştir. Ayrıca transkripsiyon türünün tarihçesi araştırılmış, Rahmaninov’un tüm transkripsiyonları hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Vokal eserlerinin orijinalleri ile Rahmaninov’un şan transkripsiyonları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nota örnekleriyle karşılaştırılarak, Rahmaninov’un bestecilik stili ve müzikal yazı diliyle birlikte ortaya çıkardığı uyarlamalar incelenmiştir. Bu incelemeler eserleri çalışmak ve seslendirmek isteyen piyanistlerin, Rahmaninov’un bestecilik stilinin ve müzikal dilinin transkripsiyonlarındaki etkisi hakkında bilgi edinmeleri açısından önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Considered one of the virtuoso pianists and influential composers of the Romantic period, Sergei Vasilyevich Rachmaninov, who mainly wrote piano music, wrote works for solo piano, two pianos, and four hands, as well as transcriptions adapted for solo piano from the works of different composers. In addition, his eighty romances written for the human voice are among the essential examples of the song genre composed in the Romantic period. In this study, Rachmaninov's compositional style, works and pianism, and his vocal works composed by himself and his vocal transcriptions adapted from four songs were analyzed using the document analysis method. In addition, the history of the transcription genre has been researched, and brief information about all of Rahmaninov's transcriptions has been given. The similarities and differences between the originals of the vocal works and Rahmaninov's singing transcriptions are compared with notation examples, and the adaptations that Rachmaninov created with his compositional style and musical writing language are analyzed. These examinations are essential for pianists who want to study and perform the works to learn about the influence of Rahmaninov's compositional style and musical language on his transcriptions.

Keywords