SİRTO VE LONGALARIN KEMAN İLE SESLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2023-141
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-08 23:03:22.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 336-352
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı; Geleneksel Türk Müziği beste formlarından olan Sirto ve Longaların, çeşitli keman çalma ve süsleme teknikleri kullanarak akademik boyutlarda icra edilebilmesini sağlamaktır.  Ayrıca, Sirto ve Longalardan oluşan bir repertuar oluşturarak keman eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak araştırmanın bir diğer amacıdır. Araştırmada yer alan eserlere ilgili kaynakların taranması sonucu ulaşılmıştır ve çalışma durum tespitine yönelik olarak betimsel araştırma yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Acemaşiran, Çargâh, Nikriz ve Şehnaz makamlarından oluşan iki Longa ve iki Sirto olmak üzere toplam dört eser oluşturmaktadır. Eserlerin seslendirilmesinde detache, legato, staccato ve spiccato gibi yay teknikleri ile trill ve çarpma gibi süsleme teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca eserler üzerinde daha güzel ve etkili bir tını oluşturabilmek amacı ile konum geçişleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Araştırma verilerine dayalı olarak, Sirto ve Longaların çeşitli keman çalma ve süsleme tekniklerinin uygulanmasına imkân verecek yapısal ve ezgisel özellikte oldukları ve yine kendi doğal yapıları itibarı ile hızlı tempoda icra edilmeleri gerektiğinden keman eğitiminde önemli bir unsur olan acelite gelişimine, çalgı hakimiyetine ve konum geçişlerinin pekiştirilmesine yönelik olumlu katkılar sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara dayalı olarak, keman eğitiminin daha etkili ve amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için eğitim sürecinde geleneksel müzik türlerine yönelik eserlere daha fazla yer verilmesi hususunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is; It is to ensure that Sirto and Longas, which are traditional Turkish Music composition forms, can be performed in academic dimensions by using various violin playing and ornamentation techniques. In addition, another purpose of the research is to contribute to violin education and training by creating a repertoire consisting of Sirto and Longas. The works in the research were reached as a result of scanning the relevant sources and the study was prepared by using the descriptive research method for status determination. The sample of the research consists of a total of four works, two Longa and two Sirto, composed of Acemaşiran, Çargah, Nikriz and Şehnaz makams. Bow techniques such as detache, legato, staccato and spiccato and ornamentation techniques such as trill and impact were used in the vocalization of the works. In addition, studies on position transitions have been carried out in order to create a more beautiful and effective tone on the works. Based on the research data, since Sirto and Longas have structural and melodic features that will allow the application of various violin playing and ornament techniques, and they have to be performed at a fast tempo due to their natural structure, there is a need for ajelite development, instrument dominance and reinforcing position transitions, which are an important element in violin education. It has been concluded that it can make positive contributions. Based on these results, some suggestions have been made about giving more place to traditional music genres in the education process so that violin education can be carried out more effectively and in line with its purpose.

Keywords